قازاقستان دەلەگاتسياسى – نەاپولدا

2007 جىلعى 21-24 قازاندا پارلامەنت سەناتىنىڭ توراعاسى – الەم جانە ءداستۇرلi دiندەر ليدەرلەرi سەزi حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ باستاعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەلەگاتسياسى يتاليا مەن ۆاتيكاندا جۇمىس بابىنداعى ساپاردا بولادى. ساپار بارىسىندا قۇرامىندا سەنات دەپۋتاتتارى، ادiلەت مينيسترلiگi دiن iستەرi جونiندەگi كوميتەتiنiڭ، سىرتقى iستەر مەكەمەسiنiڭ، قازاقستاننىڭ نەگiزگi دiني كونفەسسيالارىنىڭ وكiلدەرi بار قازاقستاندىق دەلەگاتسيا نەاپول قالاسىندا بولاتىن جىل سايىنعى بەيبiتشiلiك جولىنداعى دiنارالىق كەزدەسۋگە قاتىستى.

1968 جىلى ريمدە قۇرىلعان، الەمنiڭ 70-تەن استام ەلدەرiندە iزiن قۋشىلارى بار كيەلi ەدجيديا قاۋىمداستىعى جىل سايىن بۇكiل جەردەگi دiني قوزعالىستاردىڭ وكiلدەرi قاتىساتىن دiنارالىق كەزدەسۋلەر وتكiزەدi. بۇل حالىقارالىق ۇيىمنىڭ نەگiزگi قاعيدالارىنىڭ بiرi – عالامشارداعى دiندەر اراسىنداعى ءوزارا تۇسiنiستiك جولىن ورنىقتىراتىن بەيبiت ءۇن قاتىسۋ بولىپ تابىلادى.

دiني بiرلەستiكتەر مەن مەملەكەتتiڭ قارىم-قاتىناستارى بiزدiڭ ەلiمiزدە ار-وجدان مەن دiني سەنiم ەركiندiگiنە، زاڭ الدىندا بارلىق كونفەسسيالاردىڭ تەڭدiگiنە، ولاردىڭ قىزمەتiنە مەملەكەتتiڭ ارالاسپاۋ قاعيدالارىنا نەگiزدەلگەن. مۇنداي قادامدار جالپى ۇلتتىق نەگiزگi مiندەتتەردi شەشۋگە قولايلى جاعداي تۋعىزادى.

ءتۇرلi دiندەر مەن سەنiمدەر اراسىنداعى حالىقارالىق ۇنقاتىسۋدى قالىپتاستىرۋ قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ميسسياسى بولىپ وتىر.

كونفەسسياارالىق ۇنقاتىسۋ قازاقستان جەرiندە العاش رەت 2003 جىلى، الەم جانە ءداستۇرلi دiندەر ليدەرلەرiنiڭ بiرiنشi سەزi بولعان كەزدە جۇزەگە استى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسى بۇكiل الەم قوعامداستىعىنىڭ نازارىن وزiنە اۋداردى. استاناداعى بەيبiتشiلiك پەن كەلiسiم سارايىندا وتكەن الەم جانە ءداستۇرلi دiندەر ليدەرلەرiنiڭ ەكiنشi سەزi دە كورنەكتi ءارi تابىستى بولعانىن اتاپ وتكەن ءجون.

قازاقستاندىق يدەيا — الەم جانە ءداستۇرلi دiن ليدەرلەرiنiڭ سەزi مەن بەيبiتشiلiك جولىنداعى جىل سايىنعى دiنارالىق كەزدەسۋ وركەنيەتتەر اراسىنداعى ۇنقاتىسۋدىڭ كۇردەلi جولىنداعى قاجەتتi ءارi اسا ماڭىزدى قادامدار بولىپ تابىلادى.

فورۋم اياسىنداعى ارنايى سەكتسيا جۇمىسىندا ق.توقاەۆ «ازيا جانە ەۋروپا. توقايلاسۋ نەمەسە ىنتىماقتاستىق. قازاقستان ۇلگiسi» تاقىرىبى بويىنشا ءسوز الدى. ءوز بايانداماسىندا ق.توقاەۆ جەر شارىنداعى كەلiسiم مەن بەيبiتشiلiكتi ساقتاۋ iسiندەگi قازاقستاننىڭ تابىستارى مەن تاجiريبەسi تۋرالى جيىنعا قاتىسۋشىلاردى حاباردار ەتەدi.

دiنارالىق كەزدەسۋ بارىسىندا نەاپول قالاسىنداعى «بۇكiلحالىقتىق داۋىس بەرۋ» الاڭىندا پونتيفيك پەن دiن قايراتكەرلەرiنiڭ قاتىسۋىمەن دiن جوراسى (مولەبەن) بولدى. فورۋمنىڭ جابىلۋ سالتاناتى كونفەسسيالار وكiلدەرiنiڭ بەيبiتشiلiك جولىنداعى ارنايى جولداۋىنا قول قويۋمەن اياقتالعان.

قاسىم-جومارت توقاەۆ ريمدە ءوزiنiڭ يتالياندىق ارiپتەسi فرانكو ماريني مەن ۇكiمەت باسشىسى رومانو پروديمەن كەزدەسەتiن بولادى.

ۆاتيكاندا سەنات توراعاسى ريمنiڭ XVI پاپاسى بەنەكديكتپەن، سونداي-اق ۆاتيكان مەملەكەتتiك حاتشىسى، كاردينال تارچيزيو بەرتونەمەن جانە كاردينالدار القاسىنىڭ باسشىسى انجەلو سودانومەن كەزدەسiپ، كەڭ پiكiرلەستi.

ج.باققوندى ۇلى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button