«جەر جانە ۋاقىت»

كەشە پرەزيدەنتتiڭ مادەني ورتالىعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيا كۇنiنە ارنالىپ «جەر جانە ۋاقىت» اتتى كورمە اشىلدى.

كورمەگە ەلiمiزدەگi كورنەكتi قىلقالام شەبەرلەرiنiڭ جەتپiستەن استام وزىق تۋىندىلارى قويىلدى. بۇل – ءابiلحان قاستەەۆ اتىنداعى ونەر مۋزەيiنiڭ كوركەم دۇنيەلەرi عانا بولىپ سانالمايدى، بۇل – حالقىمىزدىڭ قىلقالام ونەرiندەگi اسا بيiك تۋىندىلارى. كورمەگە قويىلعان تۋىندىلاردىڭ كوبi كوپشiلiككە ەنتسيكلوپەديالىق شىعارمالاردان، ءتۇرلi سۋرەتتi البومدار مەن كiتاپتار ارقىلى بۇرىننان جاقسى تانىس. ولاردىڭ اراسىندا قازاقتىڭ بiرتۋار ازاماتتارى — ءابiلحان قاستەەۆ، ساحي رومانوۆ، اري شكولنىي، گۋلفايرۋس يسمايلوۆانىڭ دا قولتاڭبالارى بار. سونداي-اق، قازاقتىڭ مىقتى قايراتكەرلەرiنiڭ ءتۇر-تۇلعاسى بەينەلەنگەن سۇلۋ پورترەتتەرiن دە كورمەدەن تابا الاسىز. ول جەردە جاس ابايدى دا، رەجيسسەر شاكەن ايمانوۆتى دا، كومپوزيتور سىدىق مۇحامەدجانوۆتى دا، اقىن جامبىلدى دا كەزدەستiرەسiز.

تاعى بiر قىزىعى، كورمەگە قويىلعان كوركەم دۇنيەلەردiڭ كوپشiلiگi دەرلiك، 50-60 جىلداردىڭ تۋىندىسى. سول جىلدارداعى قازاق ونەرiنiڭ تابيعاتىن كورسەتەتiن كوركەم دۇنيەلەر ءالi دە قۇندى، ءالi دە ماڭىزدى. كورنەكتi قىلقالام شەبەرلەرiنiڭ تۋىندىلارىنىڭ قاتارىندا جاستاردىڭ دا بiرلi-جارىم دۇنيەلەرiن كەزدەستiرۋگە بولادى. بۇگiنگi كوزقاراس، بۇگiنگi پايىم، بۇگiنگi دۇنيە-تانىم، جاستاردىڭ شىعارمالارىندا مۇلدەم جاڭا قىرىنان كورiنگەن. كونستيتۋتسيا مەرەكەسiنiڭ قارساڭىندا اشىلعان كورمەدەن بايقاعانىمىز، قازاقتىڭ ساۋلەت ونەرi مەن كوركەم سۋرەت ونەرi قاي كەزدە دە ءوزiنiڭ ءمان-ماڭىزىن جوعالتپايتىندىعى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button