ەكى اۋىل اراسىنداعى جانجالدان 1 ادام قازا تاۋىپ، 7 ادام جاراقاتتاندى

جامبىل وبلىسىندا قوس اۋىل تۇرعىندارىنىڭ اراسىنداعى قارۋ قولدانىلعان جانجالدان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، جەتەۋى ءتۇرلى دەنە جاراقاتىمەن اۋرۋحاناعا ءتۇستى. بۇل تۋرالى وبلىستىڭ ءىىد ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

پوليتسەيلەردىڭ مالىمەتىنشە، 6 قاراشا كۇنى كەشكى ۋاقىتتا اسا اۋىلىنان قۇمتيىن اۋىلىنا باعىت العان اۆتوبۋستاردىڭ بىرىندە قوس جولاۋشى كەرىسىپ قالادى.

«تۇنگە قاراي قاقتىعىس جالعاسىن تاۋىپ، سوڭى اتىسقا ۇلاسقان. سالدارىنان جاراقات العان 7 ادام اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناعا تۇسكەن. وكىنىشكە قاراي، جامبىل وبلىسىنا قاراستى قاراكەمەر اۋىلىنىڭ 30 جاستاعى تۇرعىنى كەۋدە تۇسىنان العان جاراقاتىنان كوز جۇمدى»، – دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.

بۇنداي قىلمىسقا بارعانداردى 15 جىلدان 20 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان. تەرگەۋ ءىسى اياسىندا سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماسى تاعايىندالدى. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ءىسى ءجۇرىپ جاتىر.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button