تەگىن دارىلەر ءتىزىمى كوبەيدى

ەلىمىزدە تەگىن ءدارى-دارمەك ءتىزىمى كەڭەيتىلىپ، 59 جاڭا ءدارى-دارمەكپەن تولىقتى. بارلىعى 256 دارىلىك زات ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇرعان 2 ميلليوننان استام ادامعا بەرىلەدى.  

قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى «تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمىنىڭ شەڭبەرىندە جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىندە امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە تەگىن نەمەسە جەڭىلدىكپەن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان دارىلىك زاتتارمەن جانە مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمدارمەن، ونىڭ ىشىندە بەلگىلى ءبىر اۋرۋلارى (جاي-كۇيلەرى) بار ازاماتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنا ارنالعان دارىلىك زاتتاردىڭ جانە مامانداندىرىلعان ەمدىك ونىمدەردىڭ تىزبەسىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىق شىعاردى. اتالعان بۇيرىق 2018 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

بەلگىلى ءبىر اۋرۋدى ەمدەۋگە تەگىن بەرىلەتىن ءدارى-دارمەكتىڭ تىزبەسى بىلتىرعىعا قاراعاندا مولايدى. اتاپ ايتقاندا، ارتەريالدىق گيپەرتەنزيا، اسقازاننىڭ ويىق جاراسى، تىنىس دەمىكپەسى، قاتەرلى ىسىك اۋرۋلارى، تۋبەركۋلەز، گەماتولوگيالىق اۋرۋلار، گەموبلاستوزدار، اپلازيالىق انەميا، بالالاردىڭ تسەرەبرالدىق سال اۋرۋى، پسيxيكالىق سىرقاتتار، ايتۆ ينفەكتسياسى سياقتى باسقا دا 48 اۋرۋ تۇرىنە تەگىن بەرىلەتىن دارىلەر تىزبەسى بار. بۇلاردىڭ قاتارىنا جاڭادان بەحتەرەۆ اۋرۋى قوسىلدى. ومىرتقانىڭ قيمىلسىز قالۋىمەن سيپاتتالاتىن سوزىلمالى دەرتكە شالدىققاندار ەندى قاجەتتى دارىلەردى تەگىن الا الادى.

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button