اباي مۋزەيىندەگى «كيەلى شىڭعىستاۋ»

اباي مۋزەيىندەگى «كيەلى شىڭعىستاۋ»

ابايدىڭ «جيدەباي-ءبورىلى» مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني، ادەبي-مەموريالدىق قورىق-مۋزەيىندە «كيەلى شىڭعىستاۋ» كورمەسى اشىلدى.

كورمەگە م.اۋەزوۆتىڭ 120 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان سيمپوزيۋم بارىسىندا جاسالعان تۋىندىلار قويىلدى. ءبىر اپتا بويى قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن سۋرەتشىلەر اباي، شاكارىم، مۇحتار سىندى حالقىنىڭ ۇلى پەرزەنتتەرىنىڭ ىزدەرى قالعان جەرلەرمەن ءجۇرىپ، اۋاسىن جۇتىپ، كورىكتى دە شەجىرەلى شىڭعىستاۋ وڭىرىندە: ءبورىلى، كۇشىكباي اسۋى، تۇما كولى، جيدەباي، ءۇيتاس، كىشى وردا، «اباي-شاكارىم» كەسەنەسى، اباي انالارى – ۇلجان مەن زەرە زيراتى، كەڭگىرباي بي مازارى، شىڭعىستاۋ، ارحات تاۋلارىنىڭ اسەم جەرلەرىندە، تابيعات اياسىندا پلەنەر وتكىزىپ، 110-نان اسا ونەر تۋىندىسى سالىندى.

شارانى ابايدىڭ «جيدەباي-ءبورىلى» مەملەكەتتىك قورىق-مۋزەيىنىڭ ديرەكتورى ب.جۇنىسبەكوۆ العى سوزىمەن باستاپ، سيمپوزيۋمعا قاتىسقان بارلىق سۋرەتشىلەرگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار، استانا قالاسىنىڭ سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ توراعاسى، مادەنيەت قايراتكەرى ت.ەرمەكوۆ، قر سۋرەتشىلەر اكادەمياسىنىڭ تولىق مۇشەسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ونەر قايراتكەرى، اكادەميك م.بايتەنوۆ، قازاقستان سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ مۇشەسى، اكادەميك م.تۇكسايتوۆ، قازاقستان سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ مۇشەسى، قر مادەنيەت قايراتكەرى،  كەسكىندەمەشى جانە گرافيك، پەداگوگ ت.بايعاليەۆكە  «اباي» مەدالىن تابىستادى.

اتالمىش شارادا استانا قالاسىنىڭ سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ توراعاسى ت. ەرمەكوۆ ءوز العىسىن ءبىلدىرىپ، اباي مۋزەيىنىڭ ءبىر توپ قىزمەتكەرلەرىن استانا سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ «قۇرمەت» مارتەبەلى توسبەلگىسىمەن ماراپاتتادى. اتىراۋ قالاسىنان كەلگەن ج.ادىلقايىر دا اباي مۋزەيىنىڭ اكىمشىلىگىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

سيمپوزيۋمعا قاتىسقان سۋرەتشىلەر ابايدىڭ قارا شاڭىراعىنا 50-دەن استام  تۋىندىلارىن تارتۋ ەتتى.

 

 

Back to top button