ازامات باتىرباەۆ ءوزىن ازاپتاعانداردى انىقتادى

ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ ەسكەرتكىشىن قۇلاتۋعا قاتىسقان ازامات باتىرباەۆ ءوزىن ۇتىكپەن ازاپتاعان كۇش قۇرىلىمدارىن انىقتادى، دەپ حابارلادى turkystan.kz.

«ازامات باتىرباەۆ ءوزىن ازاپتاۋشىلاردى انىقتادى»، – دەدى قورعاۋشىسى باۋىرجان ازانوۆ.

تاعى وقي وتىرىڭىز: «دەپۋتاتتار تەرگەۋشى بولعان با؟»: جۋرناليست تۇرمەگە بارعان شەنەۋنىكتەرگە شۇيلىكتى

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button