«التىن دارىگەر» مەدالىنىڭ يەگەرى ماراپاتتالدى

قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعى قارساڭىندا ەلوردالىق ەمحانا دارىگەرى ورازالى راحيموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مەديتسينا قاۋىمداستىعىنىڭ «التىن دارىگەر» مەدالىمەن ماراپاتتالدى، دەپ حابارلادى Turkystan.kz.

ماراپاتتى قاۋىمداستىق پرەزيدەنتى ايجان سادىقوۆا تابىستادى

«التىن دارىگەر» مەدالىنىڭ يەگەرى ماراپاتتالدى

«التىن دارىگەر» توسبەلگىسى ءوز قىزمەتىندە ەرەكشە كاسىبي شەبەرلىك پەن قايسارلىق تانىتقان دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە ادال جانە ءمىنسىز ەڭبەگى ءۇشىن تاپسىرىلادى.

ورازالى راحيموۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا 35 جىلدان استام جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ەڭبەك جولىن تسەلينوگراد وبلىستىق اۋرۋحاناسىندا دارىگەر-ينتەرن بولىپ باستاعان، اۋىلدىق دارىگەرلىك امبۋلاتوريادا الدىمەن تەراپەۆت، سودان كەيىن باس دارىگەر بولىپ جۇمىس ىستەيدى، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگاداسىنىڭ دارىگەرى جانە بالالار اۋرۋحاناسىندا لور-دارىگەر بولدى. №3 قالالىق ەمحانادا ورازالى راحيموۆ 24 جىل جۇمىس ىستەيدى. سوڭعى جىلدارى ەسىل اۋدانى بويىنشا شاقىرىلعان مەديتسينالىق كوميسسيانىڭ توراعاسى.

«شىنىمدى ايتسام، كۇتپەدىم. بىراق مەنىڭ كانديداتۋرامدى ۇسىنعان جاندارعا ريزامىن. مەنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ەڭبەگىمنىڭ ەلەنۋى مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت پەن قۋانىش. سەزىمىمدى ايتىپ جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس»، – دەدى دارىگەر.

بۇعان دەيىن COVID-19 پاندەمياسى كەزىندە قايتىس بولعان دارىگەرلەر «التىن دارىگەر» مەدالىمەن ماراپاتتالدى.

 

ۇقساس جاڭالىقتار

Back to top button