جاڭالىقتار

قازاق – ەجەلدەن ينتەگراتور
قازاق – ەجەلدەن ينتەگراتور
قازاقستان تاۋەلسiزدiگiنiڭ 20 جىلدىعى قارساڭىندا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى ءوزiنiڭ 15 جىلدىعىن قورىتىندىلاماق. مەملەكەتتiڭ iشكi-سىرتقى ساياساتىندا قايتالانباس ۇلگi رەتiندە ۇسىنىلاتىن ينستيتۋتتىڭ قال..
جاڭالىقتار
474 0
قازاقستان تاياۋ شىعىستا قامبا سالماقشى
قازاقستان تاياۋ شىعىستا قامبا سالماقشى
بيىل 8 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتالادىبيىل جيىلعان استىق كولەمi از بولعان جوق. ەگiن ءتۇسiمi مينيسترلiكتiڭ بولجامى بويىنشا 13,5 ميلليون تونناعا جۋىق جيىلدى. وتكەن اپتادا-اق ەگiستiكتi القاپتاردىڭ 97,9..
جاڭالىقتار
466 0
"وتىرار – قازاق وركەنيەتIنIڭ التىن دIڭگەگI"
"وتىرار – قازاق وركەنيەتIنIڭ التىن دIڭگەگI"
ەلباسى وڭتۇستiكتi وسىلاي باعالاعان ەدi"توي-ءتاڭiردiڭ قازىناسى" دەمەي مە، قازاق! بiزدiڭ وڭتۇستiكتەگi ساپارىمىز – وتىرار اۋدانىنىڭ تويىمەن تۇسپا-تۇس كەلiپتi. ءدال سول ۋاقىتتا جامبىل وبلىسىندا ..
جاڭالىقتار
679 0
قازاقستان پارلامەنتشIلەرI يتاليادان ورالدى
قازاقستان پارلامەنتشIلەرI يتاليادان ورالدى
قازاقستان پارلامەنتشiلەرi يتاليادان ورالدى. ولار پالەرمو قالاسىندا وتكەن ەۋروپاداعى قاۋiپسiزدiك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمى پارلامەنتتiك اسسامبلەياسىنىڭ كۇزگi سەسسياسىنا قاتىسقان بولاتىن. قازاقستاننىڭ رە..
جاڭالىقتار
451 0
مارتەبەلI مەيماندار اتىنان اعاش وتىرعىزىلدى
مارتەبەلI مەيماندار اتىنان اعاش وتىرعىزىلدى
قازاقستان جاھاندىق دەڭگەيدەگi باسقوسۋلاردىڭ ۇيىتقىسىنا اينالىپ كەلەدi. جاقىندا استانا تورiندە وتكەن "KAZENERGY" V ەۋرازيالىق ەنەرگەتيكالىق فورۋمىنا جينالعان مارتەبەلi مەيماندار مۇناي-گاز سا..
جاڭالىقتار
471 0
شەكاراداعى شىلىق پەن شىندىق
شەكاراداعى شىلىق پەن شىندىق
كوزبەن كورiپ، كوڭiلگە تۇيگەندەرiم"مىڭ ەستiگەننەن بiر كورگەن ارتىق"، ايتايىن دەگەنiم، كورگەن جانعا كۇدiگi مول كۇردەلi ماسەلە. وزدەرiڭiز بiلەتiن كورشi ەل قىتايمەن شەكارالاساتىن قورعاس وتكەلi ..
جاڭالىقتار
495 0
كوش-كەرۋەن توقتاپ تۇر
كوش-كەرۋەن توقتاپ تۇر
ونى جانداندىرۋ ءۇشiن نە iستەۋ كەرەك؟قازiر پارلامەنتتە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتiك قورعاۋ مينيسترلiگi دايىنداعان "حالىقتىڭ كوشi-قونى تۋرالى" زاڭ جوباسى قارالىپ جاتىر. قىركۇيەكتiڭ 1-i كۇنi پ..
جاڭالىقتار
630 0

سوڭعى جاڭالىقتار