جاڭالىقتار

جۇرەكپەن جازىلعان شىعارمالار
جۇرەكپەن جازىلعان شىعارمالار
وتكەن اپتادا الماتىداعى جازۋشىلار ۇيiندە بەلگiلi قوعام قايراتكەرi, قازاقستاننىڭ ەڭبەك سiڭiرگەن قىزمەتكەرi جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ iسiنiڭ ۇزدiگi امانتاي بiرتانوۆتىڭ 3 تومدىق شىعارمالار جيناعىنىڭ تۇساۋى ك..
جاڭالىقتار
634 0
بIلIكتI ۇستازدار سايىسى
بIلIكتI ۇستازدار سايىسى
رەسپۋبليكالىق و.جاۋتiكوۆ اتىنداعى مامانداندىرىلعان دارىندى بالالارعا ارنالعان فيزيكا-ماتەماتيكا ورتا مەكتەپ-ينتەرناتىنىڭ باستاماسىمەن 2004 جىلى الماتىدا العاش رەت ۇستازدار اراسىندا ماتەماتيكا، فيزيكا ..
جاڭالىقتار
811 0
مەملەكەتتIك ايىپتاۋشىنىڭ بيIك بەدەلI
مەملەكەتتIك ايىپتاۋشىنىڭ بيIك بەدەلI
مەملەكەتتiك ايىپتاۋشىلاردىڭ كاسiبي بiلiكتiلiكتەرiن ارتتىرۋ مەن سوتتا ايىپتاۋدى قولداۋ ساپاسىنا جاۋاپكەرشiلiكتi كۇشەيتۋ ءۇشiن قاراعاندى وبلىسىنىڭ قالا جانە اۋدان پروكۋراتۋرالارىنىڭ قىلمىستىق iستەر بويى..
جاڭالىقتار
619 0
پاراساتتىلىق جارشىسى
پاراساتتىلىق جارشىسى
قازاق ءباسپاسوزiنiڭ قاتارىندا وتكەن ءومiرiمiزدiڭ وشپەس شەجiرەسiنە اينالعان، اي سايىن شىعاتىن قوعامدىق-ساياسي، ادەبي-كوركەم جانە سۋرەتتi "پاراسات" جۋرنالىنىڭ (بۇرىنعى "مادەنيەت جانە تۇرم..
جاڭالىقتار
1277 0
الاشتىڭ التىن جۇرەگI
الاشتىڭ التىن جۇرەگI
استانادا "التىن جۇرەك" سىيلىعى تابىستالادىقايىرىمدىلىق جاساۋشى ازاماتتاردىڭ ەڭبەگiن باعالاپ، جىل سايىن ماراپاتتايتىن "باۋىرجان" قوعامدىق" قايىرىمدىلىق قورىنىڭ "التىن جۇرە..
جاڭالىقتار
463 0
مەكەش مەيIرIمدI ازامات ەدI
مەكەش مەيIرIمدI ازامات ەدI
توقسانىنشى جىلدارى الاساپىران، داعدارىس پەن توقىراۋدىڭ شەكتەن شىققان كەزi ەدi. اسiرەسە، رۋحاني سالا ادامدارى مەن دارiگەر، كالامگەرلەر قاتتى قينالدى. كiمنiڭ قانداي ازامات ەكەنi وسى كەزدە ايقىن اڭعارىلع..
جاڭالىقتار
481 0
رەسپۋبليكا شالعايىندا وتاندىق تەلەارنالار تاماشالانادى
رەسپۋبليكا شالعايىندا وتاندىق تەلەارنالار تاماشالانادى
بiلە بiلسەك، بۇعان دەيiن ۇلان بايتاق اتىراپتىڭ كوپتەگەن شالعاي ەلدiمەكەندەرi وتاندىق تەلەارنالارعا قول جەتكiزە الماي كەلگەن. اسiرەسە، شەكاراعا جاقىن ايماقتاردا شەتەلدiك ارنالار كورسەتiلەدi دە، ۇلتتىق ..
جاڭالىقتار
464 0

سوڭعى جاڭالىقتار