جاڭالىقتار

ورالمان بالالارعا كومەك كورسەتIلدI
ورالمان بالالارعا كومەك كورسەتIلدI
جۋىردا تاۋەلسiزدiكتiڭ 20 جىلدىعى مەن دۇنيەجۇزi قازاقتارىنىڭ IV قۇرىلتايىنىڭ قارساڭىندا جانە حالىقارالىق بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كۇنiنە وراي قازاقستان مۇسىلماندارى دiني باسقارماسىنىڭ وقو بويىنشا وكiل..
جاڭالىقتار
497 0
ۇبت:  Yرەي مەن YلگەرIم
ۇبت: Yرەي مەن YلگەرIم
جاڭاقورعان تۇلەكتەرi "شپارگالكامەن" ۇستالدىمەكتەپ تۇلەكتەرi ءۇشiن سوڭعى دا اۋىر سىناقتىڭ باستالىپ كەتكەنiنە بiرنەشە كۇن. تۇندە ۇيقىدان، كۇندiز كۇلكiدەن ايرىلعان تالاپكەرلەر مەن ولاردىڭ اتا-ا..
جاڭالىقتار
583 0
تەمIرتاۋ قازاق مەكتەبIنە  ءزارۋ...
تەمIرتاۋ قازاق مەكتەبIنە ءزارۋ...
الايدا ونى اشۋ ۇلكەن داۋعا اينالدىتاياۋدا تەمiرتاۋ اكiمشiلiگi قالاداعى ەكi مەكتەپتi: №9 ورىس مەكتەپ-ليتسەيi مەن №16 ارالاس جالپى بiلiم بەرەتiن ورتا مەكتەپتi تازا قازاق مەكتەبiنە اينالدىرۋ جايلى شەشiم ..
جاڭالىقتار
587 0
استاناداعى كەلەلI كەڭەس  باس قالاعا ارنالدى
استاناداعى كەلەلI كەڭەس باس قالاعا ارنالدى
ەلiمiزدiڭ باس قالاسى سانالاتىن استانا بۇگiندە الىس-جاقىن شەتەلدەردەن كەلەتiن قوناقتاردىڭ تابان تiرەيتiن، كەلبەتiنە تامسانا دا، سۇيسiنە قارايتىن شاھارىنا اينالعان. وزگە جۇرتشىلىق ءۇشiن دە، الىس-جاقىن ە..
جاڭالىقتار
459 0
جاراسباي سۇلەيمەنوۆ: جۋرناليستەردI قورعايتىن زاڭ كەرەك
جاراسباي سۇلەيمەنوۆ: جۋرناليستەردI قورعايتىن زاڭ كەرەك
وتكەن اپتادا پالاتانىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات جاراسباي سۇلەيمەنوۆ قر پرەمەر-مينيسترi كارiم ماسiموۆكە دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى. وندا بىلاي دەلiنگەن:
جاڭالىقتار
470 0
«باسقارۋ جۇيەسIنIڭ توزىعى جەتتI» – دەيدI رەسەي پرەزيدەنتI
«باسقارۋ جۇيەسIنIڭ توزىعى جەتتI» – دەيدI رەسەي پرەزيدەنتI
رەسەي فەدەراتسياسىن بiلiكتi باسقارىپ وتىرعان پرەزيدەنت دميتري مەدۆەدەۆ پەن پرەمەر-مينيستر ۆلاديمير پۋتيننiڭ تىنىش جاتقان كەزi جوق. بiرi – الىپ مەملەكەتتiڭ ەكونوميكالىق-قارجىلىق جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشiن..
جاڭالىقتار
675 0
جاقسىلىق ۇشكەمپIروۆ: ون جەتI بالاعا  ون جەتI جۇگەن ۇستاتتىم
جاقسىلىق ۇشكەمپIروۆ: ون جەتI بالاعا ون جەتI جۇگەن ۇستاتتىم
الماتى وبلىسى، جامبىل اۋدانىندا مىڭباەۆ دەگەن اۋىل بار. «سول مىڭباەۆ اۋىلىندا جاقسىلىق ۇشكەمپiروۆ كوكپار بەرەيiن دەپ جاتىر، بايگە بولادى ەكەن» دەگەن حاباردى ەستiپ، جولعا شىقتىق. ۇلكەن تراسسانىڭ بويىمە..
جاڭالىقتار
789 0

سوڭعى جاڭالىقتار