جاڭالىقتار

الماتىدا – «مانحەتتەن!»
الماتىدا – «مانحەتتەن!»
وتكەن اپتادا پرەمەر-مينيستر دانيال احمەتوۆ ەكى كۇندىك جۇمىس ساپارىمەن الماتىعا ات باسىن تىرەگەن ەدى. جۇمىس ساپارىن مەترو قۇرىلىسىن ارالاۋدان باستاعان پرەمەر قالامىزدىڭ ماڭىزدى دەگەن بىرنەشە وبەكتىلەرى..
جاڭالىقتار
436 0
ەلەڭ ەتپەس، سەلت ەتپەس...
ەلەڭ ەتپەس، سەلت ەتپەس...
قازاقستان قانداستارىن قاشان قورعايدى؟امەريكانىڭ ورەگون شتاتىندا دج.فاينس دەگەن ازاماتتىڭ ءوزى قازاقستاننان الىپ كەلىپ، اسىراپ العان 10 جاستاعى قىز بالانى زورلاپ، ماسقارا ىسكە بارعانى تۋرالى مالىمەت ءم..
جاڭالىقتار
459 0
«حالىق دابىلى» تاعى دا دابىل قاقتى
«حالىق دابىلى» تاعى دا دابىل قاقتى
وتكەن اپتانىڭ جۇماسىندا «حالىق دابىلى» قوعامدىق قوزعالىسى تاعى دا دابىل كوتەردi. ءتورتiنشi رەت كەزدەسۋ وتكiزiپ وتىرعان اتالمىش قوزعالىستىڭ بۇل جولعى ءماسليحاتى – ۇلتتىق مودەرنيزاتسياعا ارنالىپتى. ياع..
جاڭالىقتار
490 0
بەس جاسىنان ونەرگە بەل بۋعان فاريدا
بەس جاسىنان ونەرگە بەل بۋعان فاريدا
ەلiمiزدiڭ ەسترادا سالاسىندا جاس بۇلدiرشiندەر دە ونەر كورسەتiپ، ەلدiڭ جىلى ىقىلاسىنا بولەنiپ كەلەدi. ءارi انشiلiك، ءارi سازگەرلiك قىرىنان تانىلىپ جۇرگەن جاس ءانشi فاريدا ۇلىقپانقىزى بەس جاسىنان باستاپ ..
جاڭالىقتار
503 0
قولونەردەگI قوردالى تاريح
قولونەردەگI قوردالى تاريح
قازاقتىڭ قولونەرiندە قازاق دالاسىنىڭ جارتى ميلليون جىلدىق تاريحى بار. «جارتى ميلليون جىلدىق» دەۋiمiزدiڭ سەبەبi – قازاق دالاسىندا العاشقى ادامدار وسىنشاما ۋاقىت بۇرىن پايدا بولعان دەسەدi. وسى ۋاقىتتان ..
جاڭالىقتار
565 0
شىمكەنتتە ارسىز «بازار» ساۋداسى قىزىپ تۇر
شىمكەنتتە ارسىز «بازار» ساۋداسى قىزىپ تۇر
قازiر وبلىس ورتالىعىنداعى قاپتاعان ساۋنالار مەن كiشiگiرiم مونشالاردا كۇنi-ءتۇنi, كەش باتىسىمەن ۇلكەن كوشەلەردiڭ قوس قاپتالىندا ءتانiن ساۋدالاپ كاسiپ ەتكەن جاسى، جاسامىسى ارالاس قىزداردىڭ جيiركەنiشتi ق..
جاڭالىقتار
416 0
ۇستاز قايىر سۇراپ وتىر
ۇستاز قايىر سۇراپ وتىر
سۇرعىلت كۇندەر سىرعىعان سۇرىقسىز ءومiر ريۋنوسكەنiڭ «كوم زەملي»، دوستوەۆسكيدiڭ «قورلانعاندارى مەن زور بولعاندارى» مەن مايليننiڭ «كۇلپاشىندا» عانا ەمەس، «وركەنيەت»، «مەنتاليتەت» دەگەن ادەمi سوزدەرگە جاب..
جاڭالىقتار
483 0

سوڭعى جاڭالىقتار