جاڭالىقتار

باس قالالارعا باتىر ەسكەرتكIشI ورناتىلسا
باس قالالارعا باتىر ەسكەرتكIشI ورناتىلسا
ەردiڭ ەرلiگi حالقىنىڭ باسىنا قاتەر تونگەن سىندارلى ساعاتتا سىنالادى. سوناۋ بiر نەمiس باسقىنشىلارىنىڭ تۇتقيىلدان تاپ بەرگەن قانقۇيلى جىلدارىندا ءوزiنiڭ ەرجۇرەكتiلiگi مەن باسشىلىق iسكەرلiك قابiلەتi ارقا..
جاڭالىقتار
491 0
كاسIپكەرلIككە كەدەرگIلەر
كاسIپكەرلIككە كەدەرگIلەر
ەكi مىڭعا جۋىق كاسiپكەر مەن ساراپشى تارتىلعان زەرتتەۋ ناتيجەسiندە وتاندىق شاعىن جانە ورتا كاسiپكەرلiككە كەلەتiن كەدەرگiلەر انىقتالدى. جەمقورلىق پروبلەماسى بەسiنشi ساتىعا سىرعىعان ساۋالنامادا بيزنەسمەن..
جاڭالىقتار
764 0
جانار ايتجانوۆا: Yلكەن كاسIپورىننىڭ پروبلەماسى دا ۇلكەن
جانار ايتجانوۆا: Yلكەن كاسIپورىننىڭ پروبلەماسى دا ۇلكەن
ەڭبەك نارىعىن شەتەلدiك جۇمىسشىلار جاۋلايدىاپتا باسىندا ەكونوميكالىق دامۋ جانە ساۋدا مينيسترi جانار ايتجانوۆا الماتىعا كەلدi. ساپاردىڭ ماقساتى – ەلباسىنىڭ حالىققا جولداۋىندا بەلگiلi بiر سالا ماماندارىن..
جاڭالىقتار
474 0
جامبىل – شوپان ەمەس، ناعىز اقىن
جامبىل – شوپان ەمەس، ناعىز اقىن
د. بىكوۆتىڭ بۇرا تارتۋىنىڭ سىرى نەدە؟رەسەي ءوزiنiڭ وكتەمدiگiن، ادامزاتقا ورتاق قۇندىلىقتارعا مويىنسۇنبايتىن توڭمويىندىعىن جيi تانىتقان سايىن، ونداعى ادامداردىڭ بويىنداعى ناداندىق، وزگەلەردi وزدەرiنەن ..
جاڭالىقتار
444 0
«قازاقستان» تولىقتاي قازاقشاعا كوشەدI
«قازاقستان» تولىقتاي قازاقشاعا كوشەدI
ەلباسى ن.نازارباەۆ ەلiمiزدiڭ جەتەكشi بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكiلدەرiنە سۇحبات بەرۋدi يگi داستۇرگە اينالدىرعان. اپتا باسىندا كوشباسشى جۋرناليستەرمەن ەكi ساعاتقا جۋىق ەمەن-جارقىن اڭگiمەلەسكەن ەل..
جاڭالىقتار
435 0
ايەل – ەردIڭ، ەلدIڭ تاعدىرى
ايەل – ەردIڭ، ەلدIڭ تاعدىرى
"بiز الەمدi بيلەيمiز، ال بiزدi ايەلدەر بيلەيدi" دەگەن بiر ەركەكتiڭ ءسوزi بار. بۇل ءسوزدi بiرەۋلەر ناپولەونعا، بiرەۋلەر باسقاعا تەليدi. ال بiز بiلەتiن ۇلى كورسيكاندىقتىڭ تۋرا ءوزi ايتقان ءسوز..
جاڭالىقتار
749 0
كوش قارقىن الا ما؟
كوش قارقىن الا ما؟
جاقىندا الماتى قالاسىندا Iشكi iستەر مينيسترلiگiنiڭ كوشi-قون پوليتسياسى كوميتەتi مەن دۇنيەجۇزi قازاقتارى قاۋىمداستىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن كوشi-قونعا قاتىستى بۇكiل مينيسترلiكتەر مەن قۇزىرلى ورگانداردىڭ و..
جاڭالىقتار
461 0

سوڭعى جاڭالىقتار