جاڭالىقتار

ورامال تارتقان – ەرسI, ال كIندIك اشقان شە؟
ورامال تارتقان – ەرسI, ال كIندIك اشقان شە؟
ادامنان جاسىرا الماعانىڭدى، اللادان جاسىرا المايسىڭ: قازاق – وتە اڭقاۋ، عۇمىرى باسقالاردىڭ الداۋ-ارباۋىنا بالاداي سەنiپ، بارىنان ايرىلۋمەن كەلە جاتقان ۇلت. وعان نە ورىس، نە ءشۇرشiت كەلiپ: "سەندەر..
جاڭالىقتار
851 0
بIر نازIك ساۋلە كۇلIمدەپ تۇرعان...
بIر نازIك ساۋلە كۇلIمدەپ تۇرعان...
جۇماق – انانىڭ تابانىنىڭ استىندا. مۇحاممەد پايعامبارىمىزدىڭ (س.ع.س) حاديسiندە: "اۋەلi اناڭدى سىيلا، ودان كەيiن تاعى اناڭدى سىيلا، سودان كەيiن بارىپ اكەڭدi قۇرمەتتە!" دەگەن ەكەن. انادان قاسيە..
جاڭالىقتار
791 0
قىتايدىڭ قالىڭ داپتەرI
قىتايدىڭ قالىڭ داپتەرI
بۇل ەلدەگi اقپارات سالاسىمەن تانىسۋ بارىسىندا تولتىرىلدى"دامۋشى" مەن "دامىتۋشى" اراسىنداقىتايداعى ون بەس كۇن زاۋلاپ ءوتiپ، قايتار الدىنداعى كەش ەدi. ارنايى قوشتاسۋ كەشi. اركiم اسەر..
جاڭالىقتار
753 0
قازاقتىڭ قىزدارىنا قايران قالام
قازاقتىڭ قىزدارىنا قايران قالام
قازاقتىڭ قىزى اتتىڭ دا قۇلاعىندا وينايدى. قازاقتىڭ قىزى قولىنا نايزاسىن ۇستاپ جاۋعا دا شاپتى قيىن-قىستاۋ بiر كەزدەرi. قولىنا اۆتوماتىن ۇستاپ، نەمiس فاشيستەرiمەن بولعان سوعىستا كەۋدەسiن وتقا دا، وققا د..
جاڭالىقتار
1201 0
قۇرمانبەك ارتىقباەۆ: كەدەندە ءتارتIپ كۇشەيەدI
قۇرمانبەك ارتىقباەۆ: كەدەندە ءتارتIپ كۇشەيەدI
قۇرمانبەك ارتىقباەۆ – الماتى وبلىسى كەدەندiك باقىلاۋ دەپارتامەنتiنiڭ باسشىسى. بۇعان دەيiن قۇرمانبەك جۋاسۇلى ۇزاق جىلدار بويى Iشكi iستەر ورگاندارىندا قىلمىستى قۇرىقتاۋ سالاسىندا قىزمەت اتقاردى. تالاي-ت..
جاڭالىقتار
677 0
كسرو-نىڭ سوڭعى كوسەمI
كسرو-نىڭ سوڭعى كوسەمI
اۋزى دۋالى دانىشپانداردىڭ بiرi "مەملەكەتتiڭ قۇرىلۋى – قۇدايدىڭ iسi, ونىڭ قۇلاۋى – ادامداردىڭ iسi" دەگەن. قيسىندى-اق ءسوز. ءدال وسىلاي ەكەندiگiنە ادامزاتتىڭ بۇكiل تاريحى كۋا. الىپ يمپەريا – ق..
جاڭالىقتار
594 0
ۇلتتىڭ ءسوزIن ۇرانداپ ايتقاندا...
ۇلتتىڭ ءسوزIن ۇرانداپ ايتقاندا...
وتكەن اپتادا پارلامەنتتە بiر توسىن وقيعا بولدى. 23 اقپاندى تويلاپ ۇيرەنiپ قالعان با، كiم بiلسiن، دەپۋتات تاڭiربەرگەن بەردوڭعاروۆ ادەتiنشە ءسوز الىپ، دەپۋتاتتىق ساۋالىن جولداردىڭ الدىندا، جيىلعان جۇرتت..
جاڭالىقتار
520 0

سوڭعى جاڭالىقتار