جاڭالىقتار

اقبوكەندI قورعاۋعا ارنالعان ءۇشIنشI كەزەڭ
اقبوكەندI قورعاۋعا ارنالعان ءۇشIنشI كەزەڭ
«Seimar Social Fund-نىڭ» اقبوكەندەردi قورعاۋ اكتسياسىن باستاعانى جونiندە بۇدان بۇرىن دا ايتىپ جۇرگەنبiز. وتكەن جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا باستالعان اتالمىش جوبانىڭ جاقسى كورسەتكiشتەرi دە جوق ەمەس. ارنايى تا..
جاڭالىقتار
476 0
وقۋلىقتار ساپاسى سىن كوتەرمەيدI
وقۋلىقتار ساپاسى سىن كوتەرمەيدI
بۇگiندە جالپى بiلiم بەرۋ جۇيەسi تالاي سىنعا ۇشىراپ، ءباسپاسوز بەتتەرiندە دە، اتا-انا تاراپىنان دا ولقى تۇستارى جيi ايتىلىپ جۇرگەن بiر ماسەلە بار. ول – مەكتەپتiڭ وقۋلىق ماسەلەسi. ال وسى تۇستا، مەكتەپ –..
جاڭالىقتار
595 0
وتە مەيIرIمدI, اسا راقىمدى اللاھتىڭ اتىمەن! يسلام الەمIنە بەلگIلI قازاق عالىمى
وتە مەيIرIمدI, اسا راقىمدى اللاھتىڭ اتىمەن! يسلام الەمIنە بەلگIلI قازاق عالىمى
ۇلى جiبەك جولىنىڭ بويىندا، تۇركiستان، ساۋران قالالارىنىڭ اراسىندا، قازiرگi قىزىلوردا وبلىسىنىڭ، جاڭاقورعان اۋدانىنىڭ باتىس جاعىندا ورنالاسقان سىعىناق قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن قازاقتىڭ داڭقتى پەرزەنتi..
جاڭالىقتار
511 0
41 قۇمالاق سويلەيدI, سويلەگەندە ءبۇي دەيدI...
41 قۇمالاق سويلەيدI, سويلەگەندە ءبۇي دەيدI...
قازاقستاندا قۇمالاقشىلار پسيحوتەراپەۆت قىزمەتiن اتقارۋداتوتەننەن كەلگەن تاسىراڭ مiنەز نارىقتىڭ، تۋىرلىعى ءتۇرۋلi اشىق قوعامنىڭ اسەرi مە ەكەن، ايتەۋiر سوڭعى جىلدارى الماتىدا ايگiلi ەكi كوشەنiڭ “داڭقى” ..
جاڭالىقتار
1799 0
قازاقتىڭ كوبەيۋIنە نە كەدەرگI?
قازاقتىڭ كوبەيۋIنە نە كەدەرگI?
قازاقتىڭ كوپ ارمانىنىڭ بiرi – كوبەيۋi. شىنى كەرەك، كورشiلەس ەلدەرمەن سالىستىرعاندا، بiزدiڭ وعان بايلىعىمىز دا، جەرiمiز دە جەتەدi. ايتكەنمەن، بiزدiڭ حالىق سانىنىڭ ازايۋىنا تالاي ءناۋبات پەن زۇلماتتىڭ س..
جاڭالىقتار
413 0
اسەتتIڭ ءانIن ساعىنىپپىز...
اسەتتIڭ ءانIن ساعىنىپپىز...
كوككە ورانعان كوكتەمنiڭ جايماشۋاق كۇندەرiنiڭ بiرiندە الماتىنىڭ ۇلكەن سارايى ءان مەن جىرعا بولەندi. قازاقتىڭ ماڭدايىنا بiتكەن تالانتتى ۇلى، كومپوزيتور اسەت بەيسەۋوۆتi ەسكە الۋ كەشiنە انسۇيەر قاۋىم تايل..
جاڭالىقتار
560 0
ايتىپ، ايتپاي نە كەرەك...
ايتىپ، ايتپاي نە كەرەك...
جازۋشى نۇرقاسىم قازىبەكۇلى بiرنەشە كiتاپتىڭ اۆتورى. بiرقاتار شىعارمالارى وزگە تiلدەرگە دە اۋدارىلعان. كوڭiلگە تۇيگەنi كوپ، ايتارى مول قالامگەر. ول تاۋەلسiزدiگiمiزدiڭ العاشقى جىلدارىنان باستاپ-اق قوعام..
جاڭالىقتار
809 0

سوڭعى جاڭالىقتار