جاڭالىقتار

"ەير استانا" ازياداعا دايىن
"ەير استانا" ازياداعا دايىن
VII قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ رەسمي تاسىمالداۋشىسى اتانعان "ەير استانا" ۇلتتىق اۋە كومپانياسى ازياداعا دايىن. اۋەكومپانياسى ازيادا بارىسىندا الماتى مەن استانا قالالارى اراسىندا قاتىنايتىن 14 قو..
جاڭالىقتار
434 0
تەلەراديوتاراتۋ ورتالىعى اشىلدى
تەلەراديوتاراتۋ ورتالىعى اشىلدى
كەشە الماتىدا حالىقارالىق تەلەراديوتاراتۋ ورتالىعىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسiمi بولىپ ءوتتi. 2011 جىلعى VII قىسقى ازيادا ويىندارىن بۇكiل الەمگە ترانسلياتسيالاۋعا ارنالعان ورتالىقتىڭ جۇمىسى iسكە قوسىلىپ..
جاڭالىقتار
536 0
جۋرناليستەردIڭ ۇستازى – ۇزدIك وقىتۋشى!
جۋرناليستەردIڭ ۇستازى – ۇزدIك وقىتۋشى!
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا قىزمەت ەتiپ جۇرگەن تالاي مايتالمان جۋرناليستەردi قاناتتاندىرىپ ۇشىرعان جۋرناليستيكا فاكۋلتەتiنiڭ پروفەسسورى، فانتاست-جازۋشى ابدۋل-حاميد مارحاباەۆ ءال-فارابي اتىنداعى قاز..
جاڭالىقتار
432 0
45 مەدال قورجىندا
45 مەدال قورجىندا
ەلiمiزدiڭ جاس ماتەماتيكتەرi شەتەلدەن قۇرالاقان كەلگەن ەمەس. الەمنiڭ ەسەپكە جۇيرiك مايتالماندارىن شاڭ قاپتىرعان بiزدiڭ وقۋشىلاردىڭ قورجىنى جىلدان-جىلعا قامپايىپ كەلەدi. ولار جاقىندا الماتى قالاسىندا وت..
جاڭالىقتار
486 0
مۇحتار اۋەزوۆتIڭ 50 تومدىعى
مۇحتار اۋەزوۆتIڭ 50 تومدىعى
تاياۋدا "جiبەك جولى" باسپاسىنان م.اۋەزوۆتiڭ ەلۋ تومدىق شىعارمالار جيناعىنىڭ 43-44-45-46-تومدارى جارىق كوردi. بۇل تومداردا قالامگەردiڭ ءار جىلدارى جازعان ماقالالارى، زەرتتەۋ ەڭبەكتەرi مەن كور..
جاڭالىقتار
709 0
تYبIتI – جIبەك، CYتI – EM
تYبIتI – جIبەك، CYتI – EM
الiمساقتان اتا-بابامىز بۇل تۇلiكتi شوپان اتا ۇرپاعىنا تەلiپ، "قوي-ەشكi" دەپ اتاعان. الايدا ەشكiنiڭ تيiمدiلiگiن دە ۇمىتپاسا كەرەك. بۇعان قازاق پەن ايىر قالپاق قىرعىز اراسىندا "تەكەباەۆ&q..
جاڭالىقتار
475 0
"مەن ءۇشIن جاستىق تا جوق، قارتتىق تا جوق، مەن ءۇشIن بالالىق بار، دانالىق بار"
"مەن ءۇشIن جاستىق تا جوق، قارتتىق تا جوق، مەن ءۇشIن بالالىق بار، دانالىق بار"
قادىر مىرزا ءالI:جوق، ولمەيمIن!كوك داۋىلمەن جاعالاسىپ كەمەمiز،كوك مۇحيتتا قاقپاقىل بوپ كەلەمiز.و، جاساعان!وستiپ ءجۇرiپ بiر كۇنiولەمiز-اۋ،ولەمiز-اۋ،ولەمiز!كەيبiرەۋلەر سونى نەگە ۇقپايدى،قادالادى جۇرەگiم..
جاڭالىقتار
662 0

سوڭعى جاڭالىقتار