12 جەلتوقسان, 19:20 432 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

قايىرىمدىلىق قورلارىندا قانداي قاۋىپ بار؟

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

پرەمەر-مينيستردiڭ بiرiنشi ورىنباسارى ارi قارجى مينيسترi ءاليحان سمايىلوۆ قىلمىستىق كiرiستەردi زاڭداستىرۋ مەن تەرروريزمدi قارجىلاندىرۋدىڭ جولىن كەسۋگە كۇش سالماق. بۇدان بىلاي قايىرىمدىلىق ۇيىمدارى مەن دiني بiرلەستiكتەر قارجىنى تەك بانك ارقىلى اۋداراتىن بولادى.

ءماجiلiس بiرiنشi وقىلىمدا ماقۇلداعان زاڭعا وسى وزگەرiس ەنگiزiلدi. «زاڭعا باعىنباعاندار جازاعا تارتىلادى»، – دەدi مينيستر. مۇنداي ارەكەتكە باراتىنداردىڭ كوبi از تەكسەرiلەتiن جۇيەنi تاڭدايدى. ول – قايىرىمدىلىق قورلارى، جاردەم جينايتىن دiني ۇيىمدار. ولاردا تەرروريزمدi قارجىلاندىرۋ قاۋپi باسىم. سوندىقتان الداعى ۋاقىتتا مۇنداي مەكەمەلەر قارجىنى قولما-قول تاراتا المايدى».

سونداي-اق، مينيستر دiني جانە قايىرىمدىلىق ۇيىمدارى ۇلكەن كولەمدەگi قارجى جايىندا تيiستi ورگانداردى اقپاراتتاندىرىپ وتىرۋى كەرەك. ايتپەگەن جاعدايدا، ولارعا ايىپپۇل سالىناتىنىن ايتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار