7 جەلتوقسان, 17:35 626 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

قاي ايماقتا قازاق كوپ، ال قاي وڭىردە از؟

ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 2019 جىلدىڭ باسىنداعى دەرەك بويىنشا قازاقتاردىڭ ۇلەسى ەڭ از اۋدان – شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى شەمونايحا اۋدانى (15,4%), ال قالالار اراسىندا – ريددەر (15,2%).

2019 جىل باسىنداعى كورسەتكىش بويىنشا، قازاقستان اۋداندارىنىڭ اراسىندا قازاقتاردىڭ ۇلەسى ەڭ جوعارى اۋدان – قىزىلوردا وبلىسىنداعى ارال اۋدانى. بۇل اۋدانداعى قازاقتار ۇلەسى  99,9% قۇرادى.

سوڭعى جاڭالىقتار