6 جەلتوقسان, 12:05 498 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

وندiرiستە ءولiم ازايماي تۇر

قازاقستان كاسiپوداقتار فەدەراتسياسى بىلتىر ءوندiرiس ورىندارىندا كiسi ولiمiنە اكەلگەن قايعىلى وقيعالارعا تالداۋ جاساعان.

اتالمىش ۇيىم توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ساتىبالدى داۋلەتالين «2018 جىلى 191 كاسiپورىندا 221 ادام قازا تاپقان. 160 وقيعاعا جۇمىس بەرۋشi كiنالi ەكەنi دالەلدەندi. ال 138 كاسiپورىندا كاسiپوداق ۇيىمى اتىمەن جوق. ياعني قوعامدىق باقىلاۋ بولماعان، وندiرiستiك كەڭەستەر قۇرىلماعان»، – دەيدi.

106 554 كاسiپورىن تەكسەرiلگەن، سونىڭ 145 مىڭى ەڭبەك زاڭناماسىن بۇزۋ فاكتiسiمەن تiركەلiپتi. سالدارىنان 327 قايعىلى وقيعا ورىن الىپ، 160 ادام زارداپ شەككەن.

سوڭعى جاڭالىقتار