6 جەلتوقسان, 11:25 446 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

كەسپەنi ءوزiمiز وندiرەمiز

تۇركiستان وبلىسى قازىعۇرت اۋدانى مايلىوشاق اۋىلىندا جىلدام ازiرلەنەتiن تاماق ونiمدەرiن وندiرەتiن زاۋىت اشىلدى.

جىلدام ازiرلەنەتiن كەسپە ءوندiرۋشi iرi كومپانيا – «CG Foods Central Asia» بۇل جوباعا 5,7 ملرد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالعان. بۇل ورايدا 300-گە جۋىق قازاقستاندىقتى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋدi جوسپارلانۋدا. شىعارىلاتىن ءونiم كولەمi جىلىنا 4,5 مىڭ توننادان اسادى. ءوندiرiس پروتسەسiندە تەك وتاندىق شيكiزات پايدالانىلادى. ءونiمدi iشكi نارىققا عانا ەمەس، سىرتقا ەكسپورتتاۋ دا جوسپاردا بار.

سوڭعى جاڭالىقتار