5 قاراشا 2019, 10:21 1210 0 جاھان انار لەپەسوۆا

ءباستى ۇتۋ ءۇشىن 40 جۇمىرتقا جەگەن ەر ادام كوز جۇمدى

ءۇندىستاننىڭ تۇرعىنى سۋبحاش ياداۆ جۇمىرتقانىڭ كوپ مولشەرىن جەۋ سالدارىنان 42 جاسىندا كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى Daily Mail حابارلادى.

42 جاستاعى ەر ادام دوسىمەن بازارعا بارعان، سول جەردە ولاردىڭ اراسىندا جانجال شىققان. ولار داۋدى باستەسىپ شەشۋگە شەشىم قابىلدادى. كەلىسىمگە سايكەس، 50 ​​جۇمىرتقانى جەگەن ادامعا ەكى مىڭ رۋپي بەرۋ كەرەك ەدى.

41-جۇمىرتقانى جەگەننەن كەيىن ياداۆ ەسىنەن تانىپ قالدى. ونى شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جاتقىزدى، بىرنەشە ساعاتتان كەيىن ول قايتىس بولدى. دارىگەرلەر ءولىمنىڭ شامادان تىس تاماقتانۋدان تۋىنداعان اسقىنۋلاردىڭ سالدارىنان بولعانىن انىقتادى.

سوڭعى جاڭالىقتار