4 قاراشا 2019, 15:55 1105 0 الەۋمەت انار لەپەسوۆا

«سامارا – شىمكەنت» تاس جولىندا 200-گە جۋىق كولىك قار قۇرساۋىندا قالدى

اقتوبە وبلىسىنىڭ ىرعىز اۋدانىندا كۇنى-ءتۇنى قار جاۋىپ، كولىكتەر جولدا قالىپ قويدى. قازىر قۇتقارۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى وبلىستىق تجد ءباسپاسوز قىزمەتى.

3 قاراشا كۇنى ساعات 18:33-تە «سامارا – شىمكەنت» تاسجولىنىڭ 1153-1240 شاقىرىمى ارالىعىندا كولىكتەردىڭ قار قۇرساۋىندا قالعانى حابارلاندى. ىرعىز اۋدانى قالىباي اۋىلى ماڭىندا جۇك كولىكتەرىمەن قاتار جەڭىل كولىكتەر تۇرىپ قالعان.

«شامامەن 200-گە جۋىق كولىك جولدا توقتاپ قالعان. ونىڭ 70-ءى - جەڭىل كولىك بولسا، بىرەۋى - 15 جولاۋشىسى بار اۆتوبۋس. بارلىعى 125 جۇك كولىگى دە بار. قازىر قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر»، - دەپ حابارلادى وبلىستىق تجد ءباسپاسوز قىزمەتى.

ايتا كەتەيىك، جولدا قالعاندار اراسىندا وزگە ەلدىڭ ازاماتتارى دا بار. قۇتقارىلعان ادامدار جاقىن ماڭداعى جىلىتۋ ورىندارىنا جەتكىزىلىپ جاتىر. تجد ازىرگە قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قانشا ادام جۇمىلدىرىلعانىن ايتا المادى. قۇتقارىلعاندار اراسىندا بالالار دا بار.

 

سوڭعى جاڭالىقتار