1 قاراشا 2019, 23:41 1097 0 ىشكى ساياسات دينارا مىڭجاسارقىزى

«ارالۋاندىقتاعى بىرلىك: قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق تاجىريبە» عالىمدار مەن ساراپشىلار فورۋمى

بۇگىن ەلوردانىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى عىلىمي-ساراپشىلىق كەڭەسىنىڭ 10 جىلدىعىنا ارنالعان «ارالۋاندىقتاعى بىرلىك: قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق تاجىريبە» اتتى عالىمدار مەن ساراپشىلار فورۋمىن وتكىزدى.

فورۋم قحا عىلىمي-ساراپشىلىق كەڭەسى 10 جىلدىق جۇمىسىنىڭ قورىتىندىسىن، كوپمادەنيەتتى قوعام، تاتۋلىق پەن كەلىسىمدى قامتاماسىز ەتۋدەگى مادەنيەتارالىق ديالوگتى نىعايتۋ فەنومەنىن، عىلىمي-ساراپشىلىق قاۋىمداستىقتىڭ ارالۋاندىقتاعى بىرلىكتى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسىن، ەتنوسارالىق جانە مادەنيەتارالىق كوممۋنيكاتسيالاردى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن تالقىلاۋ جانە وي ءبولىسۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان ەدى.

فورۋمنىڭ اشىلۋىندا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى – حاتشىلىق مەڭگەرۋشىسى ج.تۇيمەباەۆ قحا عىلىمي-ساراپشىلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرىن كەڭەستىڭ قۇرىلۋىنىڭ 10 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاي وتىرىپ، «بۇل بەلگىلى ءبىر مەجە، وتكەن كەزەڭدە اتقارىلعان جۇمىستى سارالاپ، الداعى تۇرعان مىندەتتەردى ايكىندايتىن كەزەڭ. كوپەتنوستىق قوعامدا ءبىر شاڭىراقتىڭ استىندا سان الۋان ەتنوس پەن كونفەسسيا وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسىپ، بەيبىت ءومىر سالتىن قۇرۋ – وتە ماڭىزدى جانە جاۋپكەرشىلىگى ۇلكەن ماقسات.

 وسى ماقساتتى ورىنداۋدا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ جانە ونىڭ عىلىمي-ساراپشىلىق كەڭەسىنىڭ ورنى ەرەكشە»، - دەدى ءوز سوزىندە.

ءىس-شاراعا مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسىنىڭ رەكتورى ە.ءابىل، قر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ز.شاۋكەنوۆا، قر پرەزيدەنتى مۇراعاتىنىڭ ديرەكتورى د.ابدىقادىروۆا، قر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى، ديپلوماتيالىق كورپۋس، قحا عىلىمي-ساراپشىلىق كەڭەسىنىڭ، ەتنومادەني بىرلەستىكتەرىنىڭ مۇشەلەرى، حالىقارالىق ساراپشىلار ۇيىمدارى مەن زەرتتەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ وكىلدەرى، ەلىمىزدىڭ جەتەكشى ينستيتۋتتارىنىڭ عالىمدارى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، جوعارعى وقۋ ورىندارىنىڭ، رەسپۋبليكالىق جاستار بىرلەستىكتەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

ءىس-شارا بارىسىندا قحا عىلىمي-ساراپشىلىق كەڭەسىنىڭ 10 جىلدىعىنا ارنالعان مۋلتيمەديالىق تانىستىرىلىم جانە ستەندتىك تانىستىرىلىمدار، پلەنارلىق وتىرىس، پانەلدىك سەسسيالار جانە ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى.

شارا سوڭىندا ەتنوسارالىق بىرلىك پەن قوعامدىق كەلىسىمدى قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوسقان عالىمدار العىس حاتتارمەن ماراپاتتالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار