30 قىركۇيەك 2019, 10:27 1332 0 ايماق انار لەپەسوۆا

ارىستىق بالالاردىڭ دەنەسىنە بەلگىسىز جارا قاپتادى

"ارىستاعى جويقىن جارىلىستان كەيىنگى قورقىنىش سەيىلمەي جاتىپ، بالالارىمىزدىڭ دەنەسىنە جارا شىعا باستادى" دەپ دابىل قاققان انالار كەشە جەرگىلىكتى اكىمدىك ماڭىنا جينالدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، الدىمەن جارىلىس، كەيىن پوليگونداعى جالعاسىپ جاتقان وق - ءدارىنى زالالسىزداندىرۋ جۇمىستارى، بارلىعى قوسىلىپ ارىستىڭ اۋاسىن ابدەن لاستاعان. بۇل تۋرالى 31 ارنا حابارلادى. 

«ومىرىمدە باسىما جارا شىقپاعان. ەندى جارا شىقتى. قانداي جارا ەكەنىن دارىگەرلەر دە تۇسىنبەيدى»، - دەيدى تۇرعىنداردىڭ ءبىرى.

ارىستىق انالار بالالارىنىڭ دەنەسىندە قاپتاعان جارالارعا الاڭدايتىنىن ايتادى. دارىگەرلەردىڭ ەم-دومىنان كەيىن دە تولىق جازىلماي وتىر دەيدى ولار. ولاردىڭ وزىنشە، بالالاردىڭ باسى، موينى، دەنەسى مەن اياعىندا جارا شىققان.

«ارىسقا كەلگەننەن كەيىن بەس بالاما جارا شىعىپ اۋىردى. تەرى اۋرحاناسىنا 5 رەت باردىق. ءبىر-بىرىنە جۇعا بەردى. ءتىپتى، ءبىر ايلىق بوپەمە دە جۇقتى»، - دەيدى بەس بالانىڭ اناسى ايناش الياسقاروۆا.

سونداي-اق، انالار بالالارىنىڭ ءىشى اۋىراتىنىن ايتىپ شاعىمداناتىنىن جەتكىزدى. ءتىپتى، ءدارىسىز جازىلمايتىن جاعدايعا جەتتى دەگەن تۇرعىندار «ءدارىنى بەرە-بەرە يممۋنيتەتىن قۇرتامىز با» دەپ الاڭدايدى.

ال دارىگەرلەر ديناميكا قالىپتى، ءوسىم جوق ەكەنىن جەتكىزدى.

«بۇل، حالىقتىڭ تىلىمەن ايتقاندا، سۋ جارا دەپ اتالادى. اتا-بابالارىمىز ونى قاۋىن جارا دەيتىن. قازىرگى ۋاقىتتا سونداي جارا شىعىپ جاتىر. قازىر باسىلدى»، - دەيدى ارىس قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى عاپپار تولەباەۆ.

سونىمەن قاتار دارىگەرلەر ءىش اۋرۋى بويىنشا دا ءوسىم جوق ەكەنىن ايتادى. ولار اۋرۋحانانىڭ تولى بولۋىن جەمىس-جيدەكتى كۇز ماۋسىمىمەن بايلانىستىردى. كوبىنە جەمىس-جيدەكتى جۋماي جەي سالاتىن ادامداردىڭ سالعىرتتىعىنان، دەيدى.

سوڭعى جاڭالىقتار