11 قىركۇيەك 2019, 18:02 723 0 ساياسات انار لەپەسوۆا

ەلباسى باۋىرجان بايبەكتى قابىلدادى

نۇرسۇلتان نازارباەۆ Nur Otan پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەكتى قابىلدادى. كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىنە پارتيانىڭ جاڭعىرتۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى باياندالدى.

سونىمەن قاتار، ەلباسىنا Jas Otan جاستار قاناتىن جانداندىرۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالار تۋرالى اقپارات بەرىلدى. ب.بايبەك نۇرسۇلتان نازارباەۆقا پارتيانىڭ قوعامدىق قابىلداۋلارىنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋى جانە ەل ايماقتارىنداعى ازاماتتاردىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن شەشۋ جونىندەگى جۇمىستارى تۋرالى باياندادى.

كەزدەسۋ سوڭىندا پارتيا توراعاسى بىرقاتار ناقتى تاپسىرمالار بەردى.

 

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار