3 قىركۇيەك 2019, 16:24 1119 0 ىشكى ساياسات دينارا مىڭجاسارقىزى

قحا مەن ەقىۇ-نىڭ از ۇلتتار ىستەرى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى كەزدەستى

 قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى – قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قحا حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ج.تۇيمەباەۆتىڭ نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى دوستىق ۇيىندە ەقىۇ-نىڭ از ۇلتتار ىستەرى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى لامبەرتو زانەرمەن كەزدەسۋى ءوتتى.

جۇزدەسۋگە قازاقستان تاراپىنان قر پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ توراعاسى ۆ.بوجكو،  قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى يۋ.كەليگوۆ، ش.پۋلاتوۆ، قر پارلامەنت دەپۋتاتتارى، اسسامبلەيا مۇشەلەرى، ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنان نۇر-سۇلتانداعى ەقىۇ باعدارلامالار ءوفيسىنىڭ باسشىسى دەرد سابو، ەقىۇ-نىڭ از ۇلتتار ىستەرى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارىنىڭ اعا ساياسي كەڭەسشىسى  مارك فۋماگاللي جانە باسقالار قاتىسادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا ن.نازارباەۆتىڭ قوعامدىق كەلىسىم مەن ۇلتتىق بىرلىكتىڭ قازاقستاندىق مودەلى تانىستىرىلىپ، از ۇلتتار ىستەرى جونىندەگى جوعارعى كوميسساردىڭ ساندىق داۋىردەگى از ۇلتتار جانە مەديا جونىندەگى تاللين ۇسىنىمدارى تالقىلاندى. سونداي-اق قوناقتار دوستىق ءۇيى مەن نۇر-Cۇلتان قالاسىنداعى ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ قىزمەتىمەن تانىستى.

سوڭعى جاڭالىقتار