3 قىركۇيەك 2019, 19:12 1006 0 جاڭالىقتار Túrkistan Gazeti

قاسىم-جومارت توقاەۆ ەقىۇ-نىڭ جوعارعى كوميسسارى لامبەرتو زانەردى قابىلدادى

مەملەكەت باسشىسى ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ از ۇلتتار ىستەرى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى لامبەرتو زانەردى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستانداعى قوعامدىق-ساياسي احۋال، سونىڭ ىشىندە، ەتنوسارالىق قاتىناستار سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى قالىپتاستىرۋ مەن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ (ەقىۇ) از ۇلتتار ىستەرى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى لامبەرتو زانەر جوعارعى كوميسسار كەڭسەسى مەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ اعىمداعى جۇمىستارى جانە ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگى تۋرالى حاباردار ەتتى. قاسىم-جومارت توقاەۆ 2 قىركۇيەك كۇنى قازاقستان حالقىنا ارناعان جولداۋىندا بەلگىلەنگەن قوعامنىڭ ساياسي ترانسفورماتسياسى بويىنشا مىندەتتەردىڭ نەگىزىندە ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسى ىسكە كىرىسكەنىنە نازار اۋداردى. اڭگىمە بارىسىندا مەملەكەتتىڭ قوعامدىق دامۋىنا جاس ازاماتتاردى كوپتەپ تارتۋعا، ولاردىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاستار ساياساتىنىڭ جاڭا قاعيداتتارىنا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. لامبەرتو زانەر مەملەكەتتىڭ ۇلت بىرلىگىن نىعايتۋ جانە ءار ءتۇرلى ەتنوستىق توپتاردىڭ تىلدەرىن دامىتۋعا جاسالعان جاعدايدى، ەتنوسارالىق جانە دىنارالىق كەلىسىمنىڭ قازاقستاندىق مودەلىن جوعارى باعالادى.

سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى مەن جوعارعى كوميسسار ەقىۇ جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنداعى ەتنوسارالىق قاتىناستار بويىنشا قازىرگى جاعداي تۋرالى پىكىر الماستى.

سوڭعى جاڭالىقتار