15 تامىز 2019, 18:22 650 0 ايماق Túrkistan Gazeti

اسقار مامين جۇمىس ساپارىمەن قوستاناي وبلىسىندا بولىپ قايتتى

قر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين جۇمىس ساپارىمەن قوستاناي وبلىسىندا بولىپ، ءوڭىردىڭ يندۋستريالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ بارىسىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى.

قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى ن. ءا. نازارباەۆتىڭ ستراتەگيالىق ماقساتتارىنا، سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى ق. ك. توقاەۆتىڭ تاپسىرمالارىنا سايكەس، ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ قر ۇكىمەتى قىزمەتىنىڭ باسىمدىقتارىنىڭ بىرىنە اينالدى. سوندىقتان دا، جۇمىس ساپارى بارىسىندا ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. قوستاناي ق. جاڭا يندۋستريالىق ايماعىنىڭ اۋماعىندا قۇرىلىستىڭ العاشقى كەزەڭى اياقتالدى، «بەلارۋس» جانە «كيروۆەتس» قۋاتقا قانىق تراكتورلارىنىڭ ءوندىرىسى ىسكە قوسىلدى. بارلىعى ايماق اۋماعىندا 3 مىڭ جۇمىس ورنىن قۇرۋمەن، 350 ملرد تەڭگەگە 14 جوبانى ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن.

ءوڭىر ەكونوميكاسى مەن بارلىق سالانى يندۋستريالىق-تەحنولوگيالىق دامىتۋ درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى — اۆتوموبيل قۇراستىرۋ. اسقار مامين سالا كوشباسشىسى — «سارىارقااۆتوونەركاسىپ» جشس وندىرىستىك تسەحتارىن قارادى، وندا جەڭىل جانە جۇك اۆتوكولىكتەرىنىڭ، اۆتوبۋستاردىڭ شاناقتارىن قۇراستىرۋ، بىرىكتىرۋ جانە بوياۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. كاسىپورىننىڭ جىل سايىنعى وندىرىستىك قۋاتتىلىعى 27 مىڭ دانادان استام، مۇندا 8 برەندتىڭ 50-دەن استام اۆتوكولىك ۇلگىلەرى قۇراستىرىلادى.

قر پرەمەر-ءمينيسترى قازاقستاندا اۆتوكولىك قۇراستىرۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ماشيناسىن جاساۋ ماسەلەلەرى جونىندە جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى، وندا قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى ر. سكليار، اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى س. وماروۆ، قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى ا. مۇحامبەتوۆ، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى د. احمەتوۆ، سونداي-اق، بىرقاتار كاسىپورىن باسشىلارى، ولاردىڭ ىشىندە «Astana Group» وكىلى ن. سماعۇلوۆ، «كاماز» ااق  باسقارما توراعاسى س. كوگوگين، «China National Vehicles Import and Export Corporation» ديرەكتورى ۆۋ ي، «پەتەربۋرگ تراكتور زاۋىتى» اق ديرەكتورى س. سەرەبرياكوۆ، «گومسەلماش» ااق باس ديرەكتورى ا. نوۆيكوۆ ءسوز سويلەدى.

قر ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى بيىل شىلدەدە قابىلدانعان ماشينا جاساۋدى دامىتۋدىڭ 2019–2024 جىلدارعا ارنالعان جول كارتاسىندا قولداۋدىڭ جۇيەلىك شارالارىنىڭ كەشەنى قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى، ولاردىڭ قاتارىندا سالىقتىق پرەفەرەنتسيالار، قارجىلىق جانە شيكىزاتتىق قولداۋ، بىلىكتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى بار. سالا الدىندا 2020 جىلعا قاراي جىلىنا 100 مىڭ اۆتوكولىك قۇرالىنا دەيىن شىعارۋدى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى تۇر.

قر پرەمەر-ءمينيسترى جۇمىس ساپارى بارىسىندا «بايان سۇلۋ» اق كونديتەرلىك فابريكاسىنا بارىپ، قوستاناي اۋدانىنىڭ «زارەچنوە» تش» جشس الاڭدارىندا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ ەگىس جاعدايىن قارادى.

اسقار مامين زارەچنوە اۋىلىندا «سەۆەرنىي» شاعىن اۋدانىنا باردى، وندا «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى اياسىندا 279 جەكە جانە 11 كوپ قاباتتى تۇرعىن ۇيلەر سالۋ كوزدەلگەن. بۇگىندە 172 ءۇي بويىنشا جۇمىستار اياقتالعان، وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 107 ءۇي سالىنادى.

قر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا رۋدنىي قالاسىندا بىرقاتار جۇيە قۇرۋشى كاسىپورىندارعا باردى، ولار: «سوكولوۆ-سارىباي تاۋ-كەن بايىتۋ وندىرىستىك بىرلەستىگى» اق سوكولوۆ كارەرى، رۋدنىي تسەمەنت زاۋىتى، «ليدەر-2010» جشس ءسۇت وڭدەۋ جانە ءسۇت ونىمدەرىن شىعارۋ كاسىپورنى.

تەگتەر اسقار مامين

سوڭعى جاڭالىقتار