15 شىلدە 2019, 16:55 1045 0 ايماق Túrkistan Gazeti

سەناتور قاراجالداعى جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى

سەنات دەپۋتاتى رىسقالي ابدىكەروۆ جۇمىس ساپارىمەن قاراعاندى وبلىسىنداعى قاراجال قالاسىندا بولدى. سەناتور جۇمىسپەن قامتۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىسىپ، از قامتىلعان ازاماتتارعا بەرىلەتىن اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەكتى بەرۋ تۋرالى اڭگىمە ورىستەدى.

دەپۋتاتقا «بيزنەس باستاۋ» جانە «جاس كاسىپكەر» جاستار كاسىپكەرلىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جونىندە اتقارىلعان ىستەر تۋرالى ايتىلدى. سەناتوردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شارالار جاستارعا كاسىپكەرلىك ءىسى بويىنشا وقۋعا جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سەناتور بۇگىنگى كۇنى وسى نەگىزدە تۇشپارا ءوندىرىسىنىڭ تسەحىن ارالاپ، ءوندىرىس قۋاتىمەن تانىستى. جاس كاسىپكەر «بيزنەس باستاۋ» باعدارلاماسى بويىنشا نەسيە الىپ، قازىر تابىستى جۇمىس ىستەپ كەلەدى.

ر.ابدىكەروۆ وسىنداعى ەسكى شينالاردى قايتا وڭدەۋ جانە جويۋ كاسىپورنىندا بولىپ، ءوندىرىس تەحنولوگياسىمەن، كاسىپورىننىڭ الداعى جوسپارىمەن تانىستى. كاسىپورىن الداعى ۋاقىتتا 20-دان استام ادامدى جۇمىس ورنىمەن قامتاماسىز ەتەتىن بولادى.

دەپۋتاتتىڭ جۇمىس ساپارى جاڭاارقا اۋدانىندا ودان ءارى جالعاستى. سەناتور بايدالى بي اۋىلىندا بولىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ومىرىمەن تانىستى.

رىسقالي ابدىكەروۆ جەرگىلىكتى اقساقالدارمەن، اتقارۋشى بيلىك ورگاندارىنىڭ، قوعامدىق-ساياسي جانە جاستار ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرىمەن، كاسىپكەرلەرمەن، كوپ بالالى وتباسىلارمەن كەزدەسىپ، ولاردىڭ پروبلەمالارىن تىڭداپ، ولاردى شەشۋ جولدارىن تالقىلادى، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردى.

كەزدەسۋلەردە اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك، ەڭبەكاقىنى ۋاقتىلى تولەمەۋ، تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ، اۋىلشارۋاشىلىعى تەحنيكاسى بولشەكتەرىنىڭ باعاسى تۋرالى سۇراقتار قويىلدى.

سەنات توراعاسى داريعا نازارباەۆانىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس سەناتورلار وسى كۇندەرى ايماقتاردا ءجۇر. ولار مەملەكەت باسشىسىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ساياساتى مەن مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ ىسكە اسۋى تۋرالى تۇرعىنداردى حاباردار ەتۋدە.

سوڭعى جاڭالىقتار