9 شىلدە 2019, 19:48 755 0 سىرتقى ساياسات دينارا مىڭجاسارقىزى

تاجىك بيلىگى حالىق ساناعى كەزىندە ازاماتتاردىڭ ءدىني سەنىمىن انىقتايدى

تاجىك بيلىگى حالىق ساناعى كەزىندە ازاماتتاردىڭ ءدىني سەنىمىن انىقتايدى

تاجىك بيلىگى كەزەكتى حالىق ساناعى كەزىندە تاجىكستاندا ءتۇرلى ءدىن وكىلدەرىنىڭ قانشا ەكەنىن انىقتاۋدى كوزدەپ وتىر.

تاجىكستان پارلامەنتى تومەنگى پالاتاسىنىڭ الەۋمەتتىك ماسەلەلەر جونىندەگى كوميتەتىنىڭ وكىلى ابدۋحاليم گاففوروۆتىڭ ايتۋىنشا، رەسپۋبليكادا تۇرعىنداردىڭ دەنى يسلام ءدىنىن ۇستانادى، بىراق بۇنى حالىق ساناعى كەزىندە ناقتىلاۋ كەرەك.

ء"بىز حالىقتىڭ 90 پايىزدان استامى مۇسىلمان دەيمىز. حالىق ساناعى بارىسىندا قانشا مۇسىلمان، قانشا حريستيان، قانشا اتەيست جانە باسقا دا دىندەر وكىلدەرى بار ەكەنىن انىقتايمىز", - دەدى دەپۋتات.

ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي مالىمەت مەملەكەتتىك ورگاندارعا، سونىمەن بىرگە تاجىكستان بيلىگىمەن ارىپتەس حالىقارالىق ۇيىمدارعا قاجەت.

الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە حالىق ساناعى بارىسىندى ءدىني سەنىمى تۋرالى سۇراق جوق نەمەسە مۇنداي ساۋالعا جاۋاپ بەرۋ مىندەتتى ەمەس.

تاجىكستاندا يسلامعا جاتپايتىن 70-تەن استام ءدىني ۇيىم تىركەلگەن. تاجىك بيلىگىنىڭ ءدىني ۇيىمدار مەن يسلام ءدىنىنىڭ ءتۇرلى اعىمدارىنا قىسىم جاساپ وتىرعانىن حالىقارالىق ۇيىمدار مەن باتىس ەلدەرى ۇنەمى سىناپ ءجۇر.

 

سوڭعى جاڭالىقتار