9 شىلدە 2019, 15:31 1569 0 ونەر Túrkistan Gazeti

انشىلەر "ارىس، ءبىز بىرگەمىز!" دەپ ءان شىرقاپ، بەينەبايان ءتۇسىردى

قازاقستاندىق ەسترادا وكىلدەرى ارىس قالاسىندا ورىن العان توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى كليپ ءتۇسىردى. بەينەباياندى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى ايدار قىرىقباەۆ

ارىسقا ارنالعان ءاندى ورىنداۋشىلار قاتارىندا نۇربولات ابدۋللين، ءالي وقاپوۆ، مارجان اراپباەۆا، جانار دۇعالوۆا، بەيبىت كۇشقاليەۆ، نۇرجان كەرمەنباەۆ بار.

"مادەنيەت جانە سپورت مينيسترىلىگىنىڭ ۇسىنىسىمەن تالانتتى كومپوزيتور رينات گايسين جانە ايتىسكەر اقىن دانيار الدابەرگەنوۆ ارىس قالاسىندا بولعان توتەنشە جاعدايعا بايلانىستى ء"بىز بىرگەمىز!" ءانىن جارىققا شىعاردى. ال اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن "قازاقستان" رترك" اق-ى بەينەبايان ءتۇسىرىپ، ارىستىقتاردىڭ باسىنداعى قيىن-قىستاۋ ءساتتىڭ بەي-جاي قالدىرماعانىن جەتكىزدى. راسىندا دا، مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى مەن مادەنيەت، ونەر مايتالماندارى اتالعان جاعدايعا جاندارى كۇيزەلىپ، بارىنشا دەمەۋ بەرىپ، قولداۋ كورسەتۋگە تىرىسۋدا. ارىس، ءبىز بىرگەمىز! ارقاشان بىرگەمىز!", - دەپ جازدى ايدار قىرىقباەۆ.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ماۋسىم ايىنىڭ 24-دە ارىستاعى اسكەري قويمادا جارىلىس بولعان ەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار