2 شىلدە 2019, 13:45 1034 0 سىرتقى ساياسات دينارا مىڭجاسارقىزى

باق: يران از بايىتىلعان ۋران مولشەرىن ارتتىردى

يراننىڭ از بايىتىلعان ۋران قورىنىڭ مولشەرى 2015 جىلى قوي قويىلعان تەگەران مەن حالىقارالىق دەرجاۆالار كەلىسىمىندە كورسەتىلگەن دەڭگەيدەن اسىپ كەتتى دەپ حابارلايدى يراندىق باق.

Fars جارتىلاي رەسمي اقپارات اگەنتتىگى دەرەككوزىنە سىلتەمە جاساپ، 1 شىلدەدە اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك (ماگاتە) يراننىڭ ۋران قورى 300 كەلىگە اسىپ كەتكەنىن انىقتادى دەپ جازادى.

بۇۇ اياسىندا قۇرىلعان شتاب پاتەرى ۆەنادا ورنالاسقان حالىقارالىق ۇيىم ازىرگە بۇل اقپارات جونىندە تۇسىنىكتەمە بەرمەدى.

از بايىتىلعان ۋران رەاكتورلار ءوندىرۋ ءۇشىن جانارماي رەتىندە ءارى يادرولىق قارۋ وندىرۋگە قولدانىلادى.

2015 جىلعى كەلىسىم يرانعا يادرولىق قارۋ وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرمەۋگە ارنالعان. تەگەران بولسا يادرولىق باعدارلاما ازاماتتاردى جىلۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قۇرىلعانىن ايتادى.

سوڭعى جاڭالىقتار