1 شىلدە 2019, 12:24 1752 0 جاڭالىقتار Túrkistan Gazeti

نۇرجان جالاۋقىزى جاڭا قىزمەتكە كىرىستى

نۇرجان مۇحامەدجانوۆا "قازاق راديولارى" جشس باس ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى. راديو ۇجىمىنا جاڭا باسشىنى "QAZAQSTAN" رترك اق باسقارما توراعاسى ءلاززات تانىسباي تانىستىردى.

نۇرجان جالاۋقىزى مۇحامەدجانوۆا 1961 جىلى 12 اقپاندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال-فارابي اتىنداعى قازمۇۋ-ءدىڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىن ۇزدىك تامامداعان.

قازاق راديوسىنىڭ بالالار مەن جاستار رەداكتسياسىندا رەداكتور، ءبولىم باستىعى، باس رەداكتور قىزمەتتەرىن اتقارعان.

1991 جىلى  قازاق راديوسى «شالقار» باعدارلاماسى اقپاراتتىق-ساراپتامالىق رەداكتسياسىنىڭ باس رەداكتورى، قازاق راديوسى باعدارلامالار باس رەداكتورى، 1992-1994 جىلدارى قازاق راديوسى باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، قازاق راديوسىنىڭ ساياسي شولۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى.

1997 جىلى قر پرەزيدەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىندە، 1997-2006 جىلدارى «ينتەرنيۋس» حالىقارالىق ۇيىمىنىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، اتقارۋشى ديرەكتورى، 2006 جىلى «31 كانال» ترك اتقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، اتقارۋشى ديرەكتورى، 2008-2011 جىلدارى «31 كانال» ترك باس ديرەكتورى بولدى.

2008 جىلدان قازاقستان تەلەراديوتاراتۋشىلار ۇلتتىق اسسوتسياتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى. 2011 جىلدىڭ شىلدەسىنەن «قازاقستان» رترك اق باسقارما باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى. وسىعان دەيىن "31 ارنانىڭ" باس پروديۋسەرى بولدى.

نۇرجان جالاۋقىزى مۇحامەدجانوۆا قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى.

"قازاق راديولارى" جشس قۇرامىنا "قازاق راديوسى", "شالقار", "استانا", "Classic" راديولارى كىرەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار