14 ماۋسىم 2019, 17:15 742 0 قاۋىپسىزدىك دينارا مىڭجاسارقىزى

5 قىزدىڭ ولىمىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس توقتاتىلدى

ەلورداداعى ورتتەن كوز جۇمعان 5 قىزدىڭ ولىمىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس وسى جىلدىڭ 4 اقپانىندا تىركەلگەن ەدى.  سول ءىس توقتاتىلدى.

«اتالعان ىسپەن پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى اينالىسقان بولاتىن. بارلىق ساراپتاما جۇمىستارى مەن تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزگەننەن كەيىن اتالعان ءىس ءوندىرىسىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. قىلمىستىق ءىس توقتاتىلدى. قۇزىرلى ورگان - نۇر-سۇلتان قالالىق پروكۋراتۋراسىنا اتالعان شەشىمنىڭ زاڭدىلىعىن تەكسەرۋ ءۇشىن ءىس قۇجاتتارى جولداندى»، - دەدى نۇر-سۇلتان قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى عازيز نۇرقاەۆ ەلوردادا وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

ەسكە سالا كەتەيىك، 4 اقپان كۇنى تۇندە ەلوردانىڭ سارىارقا اۋدانىنداعى «كوكتال-1» تۇرعىن ءۇي الابىندا جەكە ءۇيدىڭ اۋلاسىندا تۇرعىزىلعان ۋاقىتشا باسپانادان ءورت شىققان بولاتىن. ءورتتى ءسوندىرۋ بارىسىندا 2006, 2008, 2014, 2016, 2018 جىلى تۋعان 5 قىز بالانىڭ دەنەسى تابىلدى. ولاردىڭ كىشىسى نەبارى 11 ايلىق ءسابي ەدى. ءورت كەزىندە بەس بالانىڭ اتا-اناسى تۇنگى جۇمىستا بولعان.

سوڭعى جاڭالىقتار