12 ماۋسىم 2019, 15:18 1580 0 قوعام Túrkistan Gazeti

قازاقستاندىق ۇشقىش توتى ءامىروۆا جۇمىستان قۋىلدى

ول جۇمىستان شىعىپ قالعانىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنا جازدى.

قازاقستانداعى تۇڭعىش ۇشقىش ايەل توتى ءامىروۆا بۇعان دەيىن ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىندە جۇمىس ىستەگەن. كوميتەت وكىلدەرى اقپاراتتى راستاعانىمەن، قىزمەتكەردىڭ جۇمىستان شىعۋ سەبەبىن باق تاراپىنان سۇرانىم حاتسىز ايتۋدان باس تارتتى.

جۋرناليستەر ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنە وقيعاعا قاتىستى ارنايى سۇرانىم حات جىبەردى.

توتى ءامىروۆانىڭ وزىنە كوميتەت توراعاسى ءالجانوۆ قول قويعان جۇمىستان شىعارۋ جونىندەگى بۇيرىقتىڭ تابىستالعانىن جەتكىزدى. ءامىروۆانىڭ ايتۋىنشا، ول جۇمىستان شىعۋ تۋرالى ەشقانداي ءوتىنىش جازباعان. وعان قوسا، ول سوگىس پەن جازاعا ىلىكپەگەنىن دە ايتتى.

«مەن جوق كەزدە ماعان رەيستىڭ 25 مينۋتقا كەشىكتىرىلگەنىن ءىلىپ قويدى. ولاردىڭ مالىمدەۋىنشە، جاعداي سەگىز اي بۇرىن ورىن العان. ولار بۇل وقيعادا ينتەرنەتتەگى بەلگىسىز ادامنىڭ داۋىسىنىڭ جازباسىنا سۇيەنىپ، سونى نەگىزگە الىپ وتىر»، – دەپ جازعان ءامىروۆا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار