5 ماۋسىم 2019, 17:25 1175 0 قاۋىپسىزدىك دينارا مىڭجاسارقىزى

وزبەكستان 575 ازاماتقا راقىمشىلىق جاريالاماق

وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزياەۆ ورازا ايت قارساڭىندا راقىمشىلىق تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل جارلىقپەن مەملەكەت باسشىسى 575 ازاماتقا راقىمشىلىق بەردى. ولاردىڭ ىشىندە 361 ادام بوستاندىققا شىعادى، بۇعان قوسا 214 ازاماتتىڭ جازا مەرزىمى قىسقارتىلدى.

راقىمشىلىق العاندار اراسىندا 60 جاستان اسقان جەتى ادام، 6 ايەل، ءبىر شەتەل ازاماتى بار.

جارلىقتا جاۋاپتى مينيسترلىكتەر مەن مەكەمەلەرگە، سونىمەن بىرگە اكىمشىلىكتەرگە راقىمشىلىق العاندارعا قوعامعا ءسىڭىسۋ ءۇشىن كومەك كورسەتۋ تاپسىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار