28 مامىر 2019, 12:06 1132 0 جاڭالىقتار Túrkistan Gazeti

كەنە شاققان بالا اۋرۋحاناعا ءتۇستى

وسكەمەندە مەكتەپ وقۋشىسىن كەنە شاعىپ، بالا اۋرۋحاناعا ءتۇستى

 وسكەمەندە مەكتەپ وقۋشىسىن كەنە شاعىپ، ونىڭ اۋرۋحاناعا تۇسكەندىگى جايلى رەسپۋبيلكالىق باق وكىلدەرى جازدى. وبلىستىق دەنساۋلىق باسقارماسىنىڭ ماماندارى بالانىڭ احۋالى جاقسى ەكەنىن جەتكىزدى.

شىعىس قازاقستان وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى: «قازىرگى تاڭدا بالانىڭ جاعدايى بىرقالىپتى. بۇگىن اۋرۋحانادان شىعارامىز. كەنە شامامەن ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا شاققان. ەكى اپتادان كەيىن بالانىڭ تەمپەراتۋراسى كوتەرىلىپ، باسى اۋىرعان. وسىدان كەيىن جەدەل جاردەم شاقىرىلىپ، بالا ستاتسيونارلىق ەمدەۋدە 12 كۇن جاتقان»، – دەپ حابارلايدى.

باسقارما سپەتسيفيكالىق تەراپيا جۇرگىزىلگەنىن جانە بالانىڭ جۇيكە جۇيەسى ەشقانداي اقاۋسىز ساۋىعىپ كەلە جاتقانىن حاباردار ەتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار