23 مامىر, 17:00 494 0 ءبىلىم دينارا مىڭجاسارقىزى

سوزدىك قوردى مولايتاتىن ەڭبەك

 

قازىر الەمدە كوپ تىلدە سويلەۋ سانگە اينالدى. اسىرەسە، جاستار اراسىندا پوليگلوت دەڭگەيىنە جەتكەندەردى ءجيى كەزدەستىرەمىز. سونىڭ ىشىندە اعىلشىن ءتىلىن مەڭگەرۋ جاپپاي ترەندكە ۇلاستى. ال كەز كەلگەن ءتىلدى ۇيرەنۋگە دەگەن تالپىنىس ءسوز جانە تۇراقتى تىركەس جاتتاۋدان باستالادى.

ءتىل ۇيرەنۋشىلەر فرازەولوگيزمدەردى ءتۇسىنۋ مەن قولدانۋعا كەلگەندە ءجيى مۇدىرەدى. سوندىقتان ءتىل ماماندارىنا ارنالعان اعىلشىنشا-قازاقشا فرازەولوگيالىق سوزدىكتىڭ ارتىقتىعى بولماس.

جاقىندا بەلگىلى ءتىل عالىمى ءۇريلا كەڭەسباەۆا قۇراستىرعان سوزدىك جارىق كوردى. بۇل ەڭبەكتە اعىلشىن ءتىلىنىڭ 5 مىڭنان استام تۇراقتى تىركەسى قازاق تىلىنە اۋدارىلدى. اۋدارما رەتىندە بەرىلگەن ءار قازاق فرازەولوگيزمىنىڭ تۇسىنا ونىڭ قاي تاسىلمەن اۋدارىلعانى جايلى مالىمەت بەرىلگەن. ءتىپتى، سول تۇراقتى تىركەسپەن تىركەسەتىن ەتىستىك، زات ەسىم، سىن ەسىم، ۇستەۋ دە بار. جانە دە تىركەستەردىڭ شىعۋ توركىنى، تاريحى حاقىندا انىقتامالىق ماتەريالداردى تابۋعا بولادى.

فرازەولوگيزمدەردىڭ قولدانۋ ورايى بريتاندىق، اۆستراليالىق، امەريكاندىق جازۋشىلاردىڭ شىعارمالارىن.، گازەت-جۋرنالداردان الىنعان تۇپنۇسقا مىسال-يلليۋستراتسيالار ارقىلى كورسەتىلگەن. اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنۋشىلەر مەن اۋدارماشىلارعا تاپمىرماس سوزدىكتە فرازەولوگيزمدەردىڭ اۋدارماسى عانا بەرىلىپ قويماي، ولاردىڭ تۇرلەرى، قۇرىلىمى، ماعىناسىنا قاراي توپتاستىرىلىپ، ونىڭ جاسالۋ جولدارى دا بەرىلگەن. دەمەك، اعىلشىن ءتىلى ءبىلىم وشاقتارىندا جاپپاي وقىتىلا باستاعان تۇستا مۇنداي سوزدىكتىڭ جارىق كورۋى وتە ورىندى.

 

توعجان تولەگەن      

سوڭعى جاڭالىقتار