23 مامىر, 16:55 405 0 بىلگەنگە مارجان "تۇركىستان" گازەتىنىڭ اۆتورلارى

ايىرىلىس قازانى جايلى نە بىلەمىز؟

سان عاسىرلىق تاريحىمىزدا اتا-بابالارىمىزدىڭ ۇستانعان سالت-ءداستۇر، ىرىم-تىيىم، ءجون-جورالعىلارى قانشاما. ولاردىڭ ىشىندە ءبىرازى قازىرگى تاڭدا قولدانىلاتىن بولسا، اسا كوپ بولىگى ۇمىت بولعان. سونداي ادەت-عۇرىپتاردىڭ ءبىر ءتۇرى – ايىرىلىس قازانى.

ايىرىلىس قازانى سالتىن ەرتەرەكتە اۋىلدىڭ ءبىر تۇرعىنى باسقا ءبىر الىس جاققا كوشىپ كەتەردە اعايىن-تۋعاندارىمەن، كورشى-قولاڭدارىمەن قوشتاسۋ كەزىندە ۇستاناتىن بولعان. ياعني، ءۇي يەسى كەتەر الدىن اينالاسىنداعىلارىن جيناپ، ايىرىلىس قازانى دەپ اتالاتىن اس بەرگەن. سول زاماندا اۋىلداستارىنا ايتپاي، ءۇن-ءتۇنسىز كوشىپ كەتۋ كورگەنسىزدىك، تاربيەسىزدىك بولىپ سانالاتىن. كوشىپ بارا جاتقان جاق وزدەرىنىڭ تۋعان-تۋىستارىنا، قۇرمەتتى اۋىلداستارىنا كوزىمىزدەي كورىپ جۇرىڭدەر دەپ، ەستەلىك سىيلىقتار قالدىراتىن. ال اۋىلداستارى ءوز كەزەگىندە ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، كوش كولىكتى، بارعان جەردەگى قونىستارىڭ قۇتتى بولسىن ايتىسىپ، اقساقالدار اق باتالارىن بەرىسەتىن.

 

رىسبەك اراپحانۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار