22 مامىر, 16:57 491 0 قوعام "تۇركىستان" گازەتىنىڭ اۆتورلارى

2018 جىلى قازاقستاندا 400 مىڭداي بالا تۋعان

قر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ ستاتيستيكا كوميتەتى مالىمدەگەندەي 2018 جىلى قازاقستاندا جاڭا تۋعان 397799 بالا تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە قالالىق مەكەندەردە – 235014 ادام، اۋىلدىق – 162785 ادام. ال، تۋ جاعىنان ەڭ جوعارعى كورسەتكىش ماڭعىستاۋ وبلىسىندا.

تۋعانداردىڭ 51,6% (205224) ەر بالالاردى جانە 48,4% (192575) قىز بالالاردى قۇرادى. تۋعان كەزدەگى جىنىستاردىڭ اراقاتىناسى 100 قىز بالاعا شاققاندا 107 ەر بالانى قۇرادى.

2008 جىلمەن سالىستىرعاندا تۋعاندار سانى 11,6% (ەر بالالار – 12%، قىز بالالار – 11,1%), قالالىق مەكەندەردە – 19,4%، اۋىلدىق مەكەندەردە – 1,9% ارتتى.

تۋدىڭ جالپى كوەففيتسيەنتى 1000 ادامعا 2018 جىلى 21,77 (2008 جىلى – 22,75) تۋعانداردى قۇرادى، قالالىق مەكەندەردە – 22,16 (2008 جىلى – 23,63), اۋىلدىق مەكەندەردە – 21,22 (2008 جىلى – 21,75) قۇرادى.

قازاقستان وڭىرلەرىنىڭ ىشىندە تۋدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى ماڭعىستاۋ وبلىسىندا (1000 تۇرعىنعا شاققاندا 29,72 تۋعاندار), نۇر-سۇلتان قالاسىندا (27,67) جانە شىمكەنت قالاسىندا (27,53) بايقالدى. ەڭ تومەنگى كورسەتكىش سولتۇستىك قازاقستان (12,93), قوستاناي (13,30) جانە پاۆلودار (15,72) وبلىستارىندا كورىنىس تاپقان.

 

رىسبەك اراپحانۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار