21 مامىر 2019, 09:47 820 0 قاۋىپسىزدىك ماقسات قۇسايىنوۆ

كۋرسانتتار وق اتۋمەن تاكتيكالىق جاتتىعۋدان ءوتتى

قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىنىڭ  وقۋ جاتتىعۋ ورتالىعىندا 3 كۋرس كۋرسانتتارىمەن جاۋىنگەرلىك وق اتۋمەن روتالىق تاكتيكالىق جاتتىعۋ ءوتتى.

روتا-تاكتيكالىق جاتتىعۋدا روتا شابۋىلدا جانە روتا قورعانىستا تاقىرىپتارى قاراستىرىلادى.

جاتتىعۋدىڭ باستى ماقساتى مەن مىندەتى – بىرىكتىرىلگەن  بولىمشەمەلەر مەن قۇرامالاردىڭ ورتاق تاپسىرمانى ورىنداۋ كەزىندەگى ۇيلەسىمدىلىگىن باعالاۋ، روتالىق تاكتيكالىق توپ قۇرامىندا جۇمىس جاساۋدى ۇيرەنۋ جانە كۋرسانتتاردىڭ كوماندير رەتىندە داعدىلارى مەن ىسكەرلىكتەرى، سونىمەن قاتار تاجىريبەسىن ارتتىرۋ بولىپ تابىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار