16 مامىر 2019, 14:58 1049 0 نۇر وتان اسەل انۋاربەك

ولار ءبىزدىڭ قامقورلىعىمىزدا

«Nur Otan» پارتياسى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ۇنەمى قولداۋ كورسەتەدى. ماسەلەن، تاياۋدا پارتيانىڭ ماڭعىستاۋ وبلىستىق فيليالى قوعامدىق قابىلداۋ بولمەسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ ماسەلەلەرى تىڭدالدى.

«Nur Otan» پارتياسى ماڭعىستاۋ وبلىستىق فيليالى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەلۋباي ءابىلوۆ توراعالىق ەتكەن قابىلداۋعا باسقا دا ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ وكىلدەرى قاتىسقان بولاتىن. اتاپ ايتقاندا، اقتاۋ قالالىق №2 ەمحاناسى باس دارىگەرىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ ۋاقىتشا مىندەتىن اتقارۋشى لاۋرا مۇحتاروۆا، ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت مەملەكەتتىك ەمەس كورپوراتسياسىنىڭ وبلىستىق فيليالىنىڭ باسشىسى اسەت مۇقاشەۆ، اقتاۋ قالالىق الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ جونىندە ءبولىم باسشىسى سامال نۇربەرگەنوۆا، وبلىستىق اكىمدىكتىڭ وكىلى اينۇر ابىلعازيەۆا، ەڭبەك، الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە كوشى-قون كوميتەتىنىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قازيما احمەتجانوۆا، وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ءانۋار ساعىمباەۆتار بار.

ءبىر كۇندە 17 ادام قابىلداۋدا بولدى. ولار – اقتاۋ قالاسى، مۇنايلى جانە تۇپقاراعان اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارى. كوتەرىلگەن سۇراقتاردىڭ دەنى مۇگەدەكتىكتى راسىمدەۋ، كۆوتامەن الماتى جانە نۇر-سۇلتان قالالارىنا بارىپ ەم-دوم قابىلداۋ، شيپاجايعا جولداما الۋ، وتا جاساۋعا قاراجات تاپشى ەكەندىگىن العا تارتقاندار بولدى.

سونداي-اق، ءۇي كەزەگىندە تۇرعاندار تەز ارادا باسپانالى بولعىسى كەلەتىندەرىن ايتسا، زاڭسىز جۇمىستان قۋىلىپ قايتا قىزمەتكە تۇرۋ ءۇشىن ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ ارالاسۋىن سۇراعاندار، الەۋمەتتىك كومەكشىنى قاجەت ەتكەندەر دە بولدى. قوعامدىق قابىلداۋعا قاتىسقان ازاماتتاردىڭ ارىزدارى تولىقتاي قارالىپ، مۇمكىندىگىنە قاراي قاناعاتتاندىرىلماق.

ارىزدانۋشىلاردىڭ ماسەلەلەرى بويىنشا جاۋاپتى ورگاندارعا بەرىلگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋى جونىندەگى اقپاراتتار بيىلعى جىلدىڭ 20 مامىرىنان كەشىكتىرىلمەي «Nur Otan» پارتياسى ماڭعىستاۋ وبلىستىق فيليالىنىڭ قوعامدىق قابىلداۋ بولمەسىنە جولدانىپ، ارىز يەلەرىنە جاۋاپتار بەرىلمەك.

سوڭعى جاڭالىقتار