10 مامىر 2019, 16:21 714 0 قوعام "تۇركىستان" گازەتىنىڭ اۆتورلارى

و زامان دا، بۇ زامان، ۆەلوسيپەدشى مەن شاڭعىشىنىڭ ۇشقانىن كورگەن جوقپىز

باقىتبەك سماعۇل،
قر پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى:

وكىنىشكە قاراي، رەسپۋبليكامىزدىڭ ەڭ تاڭداۋلى پەداگوگ ماماندارى، ۇستازدار مەن ادىسكەرلەردەن قۇرالعان بىلىكتى كوميسسيا تاڭداعان كەيبىر وقۋلىقتار وتپەي قالىپ جاتادى. دالەل رەتىندە بىرنەشە مىسال كەلىتىرە كەتەيىن. «مەكتەپ» باسپاسىنان شىققان 7-سىنىپتىڭ فيزيكا ءپانى وقۋلىعىنىڭ اۆتورلارى – توقبەرگەنوۆا مەن كرونگارتتىڭ ورىس جانە قازاق تىلدەرىندەگى وقۋلىقتارىندا كوپتەگەن ماتىندىك سايكەسپەۋشىلىكتەر كەزدەسەدى. مىسالى، قازاق تىلىندەگى وقۋلىقتىڭ 109-بەتىندەگى جاتتىعۋدا «بالا باتەڭكەسى تابانىنىڭ اۋدانى» دەپ بەرىلۋى كەرەك ءماتىن «بالا باتەڭكەسىنىڭ اۋدانى» دەپ بەرىلگەن. 120-بەتتە اتموسفەرالىق قىسىم تاقىرىبىنداعى 4-37 سۋرەتتە كورسەتىلگەن تاجىريبەنىڭ تۇسىنىكتەمەسىندە «كولباداعى ازداپ جەڭىلدەيدى» دەپ جازىلۋى كەرەك سويلەمنىڭ ورنىنا «كولباداعى ازداپ اۋىرلايدى» دەپ جازىلعان.

«الماتى» باسپاسىنان شىققان ماتەماتيكادان قازاق تىلىندەگى وقۋلىقتا دا قاتەلەر از ەمەس. ۇلتتىق ۆاليۋتانى «تەڭگە» دەپ جازۋدىڭ ورنىنا «KZ» دەپ كورسەتە سالعان. «سوسىن ءبىر ەسەپتە «شاڭعىشى مەن ۆەلوسيپەدشىنىڭ ۇشۋ جىلدامدىعىن انىقتا» دەلىنگەن. و زامان دا، بۇ زامان، ۆەلوسيپەدشى مەن شاڭعىشىنىڭ ۇشقانىن كورگەن جوقپىز. 125-بەتتەگى سۋرەتتىڭ استىندا «اسفەندياروۆ سانجار جاپارۇۇ» دەپ جازىلعان، دۇرىسى – اسفەندياروۆ سانجار جاپارۇلى. 135-بەت، 5-تاپسىرمادا دوري، نوري، وري دەگەن قازاققا جات ەسىمدەرمەن مىسالدار كەلتىرگەن. جاتتىعۋعا مىسال بولاتىن قازاقتىڭ اتى جوق پا؟ 7-تاپسىرمادا «ۆيد ترانسپورتا» دەگەن ارتىق ءسوز ءجۇر. بۇدان بولەك، 4-سىنىپقا ارنالعان ادەبيەتتىك وقۋ كىتابىندا YouTube-تەن مۋلتفيلم كورۋگە تاپسىرما بەرىلگەن. ال ءبىر تاپسىرماسىندا «راتاتۋي» دەگەن شەتەلدىك ءمۋلتفيلمىن كورىپ، ونىڭ مازمۇنىن ايتىپ بەرۋگە مىندەت قويىلىپ وتىر. ونىڭ ورنىنا ءتول تىلىمىزدە بەرىلگەن تۋىندى جوق پا؟ «راتاتۋي» سىندى مۋلتفيلمدەردى وقۋلىقتا جارنامالاۋدىڭ ەش قاجەتى جوق. ءبىز كەلتىرگەن مىسالدار ءبىر-ەكى وقۋلىقتان عانا، بۇدان بولەك، گرامماتيكالىق ءارى تەxنيكالىق قاتەلەر كوپ.

سوڭعى جاڭالىقتار