4 اقپان 2019, 10:51 1059 0 جاھان نازىم تويلىباەۆا

مىسىردا 50 مۋميا جەرلەنگەن مازار تابىلدى

مىسىردا 50 مۋميا جەرلەنگەن مازار تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۆۆس-گە سىلتەمە جاساپ.

توعىز مەتر تەرەڭدەگى مولا مىسىردىڭ مينيا پروۆينتسياسىنداعى تۋنا ءال-عابال اۋدانىندا جۇرگىزىلگەن قازبا جۇمىستارى كەزىندە تابىلعان.

50 مۋميانىڭ 12-ءسى بالا. ولار ءتورت قابىرگە ءبولىپ جاتقىزىلعان. مۋميالاردىڭ كەيبىرى ماتامەن ورالعان، كەيبىرەۋلەرى تاس تابىتتاردا جاتىر.

قازبا جۇمىستارى كەزىندە جەرلەۋگە قولدانىلعان بەتپەردەلەر مەن سازدان جاسالعان ەجەلگى بۇيىمدار دا تابىلدى. ارحەولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، مولا مىسىر تاريحىنىڭ گرەك-ريم كەزەڭىنە (ب.ز.ب. 330-305 جج.) ءتان.

سوڭعى جاڭالىقتار