11 قاڭتار 2019, 11:33 1580 0 جاھان نازىم تويلىباەۆا

قولتىراۋىندى جەرلەۋ راسىمىنە 500 ادام قاتىستى

ءۇندىستاندا قولتىراۋىندى جەرلەۋ راسىمىنە 500 ادام قاتىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Hindustan Times باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.

ءۇندىستاننىڭ چحاتتيسگارح ەلدى مەكەنىندە گانگارام اتتى قولتىراۋىن جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ دوسىنا اينالعان بولاتىن. 130 جاسقا تولعان رەپتيليا كارىلىكتەن «دۇنيە سالدى».

تۇرعىندار قولتىراۋىندى سالتاناتتى تۇردە جەرلەدى. ويتكەنى، ول ءوزى مەكەندەگەن باسسەينگە كەلگەندەرمەن بىرگە ءجۇزىپ جۇرەتىن بولعان.

«گانگاراممەن بىرگە ءتىپتى كىشكەنتاي بالالار دا شومىلا بەرەتىن. ول ەشكىمگە شابۋىلدامايتىن، قوي اۋزىنان ءشوپ المايتىن مومىن ەدى. گانگارام قولتىراۋىن ەمەس، ءبىزدىڭ دوسىمىز بولاتىن»، - دەيدى جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ءبىرى باساۆان.

جانۋار «كوزى تىرىسىندە» كۇرىشپەن، باسقا دا ءداندى داقىلدارمەن قورەكتەندى.

ەلدى مەكەن باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قولتىراۋىندى ەرەكشە سۇيگەن تۇرعىندار ونىڭ قابىرىنىڭ باسىنا ەسكەرتكىش ورناتپاق.

 

سوڭعى جاڭالىقتار