1 قازان, 18:19 274 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

ەلباسى: حالىقتىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىنە سەنىمىن ارتتىرۋ قاجەت

كەزدەسۋدە قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسىنا كارانتين كەزەڭىندە ەلدە قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالار، سونداي-اق جەكە قۇرامدى ەپيدەميادان قورعاۋ جونىندە مالىمەت بەرىلدى.

سونىمەن قاتار نۇرسۇلتان نازارباەۆقا ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ حالىقپەن ءوزارا ءىس-قيمىلىن جاقسارتۋ، ولاردىڭ جۇمىسىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى.

– مەملەكەتتىك ورگاندار قوعام ۇدەسىنەن شىعا بىلگەنى ءجون. جۇرتشىلىقپەن تىكەلەي ديالوگ ورناتىپ، ازاماتتارمەن كەرى بايلانىستى جاقسارتۋ ءۇشىن قازىرگى «پلاتفورمالاردىڭ» جۇمىس فورماتىن قايتا قاراۋ قاجەت. باستى ماقسات – حالىقتىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىن جانە ونىڭ قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، – دەدى ەلباسى.

قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسى پرەزيدەنتتىڭ جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتىن ودان ءارى رەفورمالاۋ جانە ەلدەگى قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ساپالى ورىنداۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار