1 قازان, 17:51 539 0 ەكونوميكا انار لەپەسوۆا

قازاقستاندىقتاردىڭ يپوتەكالىق قارىزى قانشا

قازاقستاندىقتاردىڭ يپوتەكالىق نەسيە بويىنشا قارىزى 2,4 ترلن تەڭگەگە جەتكەن. جالپى سانى 388,6 مىڭ نەسيەنىڭ 386,1 مىڭى تەڭگەمەن الىنسا، 2,5 مىڭى شەتەلدىك ۆاليۋتادا.

بۇل تۋرالى قر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان ءابدىراحمانوۆ مالىمدەدى.

2015 جىلدان باستاپ قر پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرماسىمەن قازاقستاندا يپوتەكالىق نەسيەلەردى قايتا قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسى قولعا الىنعان بولاتىن. وعان 286 ملرد تەڭگە قاراجات بولىنگەن.

«بۇگىندە 27,3 مىڭ قازاقستاندىقتىڭ سىياقى مولشەرلەمەسى 3% ءتۇستى. 7,9 مىڭ ادامنىڭ ۆاليۋتالىق قارىزدارىنا كونۆەرتاتسيا جاسالىپ، ولاردىڭ قارىزدىق جۇكتەمەسى ەكى ەسەگە ازايدى. الەۋمەتتىك تۇرعىدان از قورعالعان توپقا جاتاتىن 8 مىڭ ادامنىڭ نەگىزگى قارىزى ازايتىلدى»، - دەدى ن. ءابدىراحمانوۆ.

اگەنتتىك توراعاسى ورىنباسارىنىڭ ايتۋىنشا، قولعا الىنعان شارالاردىڭ ارقاسىندا يپوتەكالىق پورتفەلدەگى پروبلەمالىق نەسيەلەر 7% تومەندەگەن.

سوڭعى جاڭالىقتار