1 قازان, 11:02 341 0 پرايمەريز انار لەپەسوۆا

پرايمەريز: تۇركىستان وبلىسىندا 80 مىڭعا جۋىق ادام داۋىس بەرەدى

بۇگىن ەلىمىزدە «Nur Otan» پارتياسى پرايمەريزىنىڭ داۋىس بەرۋ كەزەڭى باستالدى. تۇركىستان وبلىسىندا دا جۇرتشىلىق ونلاين رەجيمدە بەلسەندى تۇردە داۋىس بەرىپ جاتىر. 1 قازان كۇنى تۇنگى 24.00-دەن باستاپ ءوز تاڭداۋلارىن جاساۋعا كىرىسكەن تۇركىستاندىقتار كادرلىق رەزەرۆتىڭ مىقتى ازاماتتارمەن تولىعۋىنا مۇددەلى.

پرايمەريزگە وبلىستىڭ بارلىق اۋدان، قالالارىنان 1076 ادام قاتىسىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە باستاۋىش پارتيا ۇيىمدارىنان – 207 (19,2%), ءوزىن-ءوزى ۇسىنعان – 869 (80,8%), ايەلدەردىڭ ۇلەسى – 353 (32,8%), جاستاردىڭ ۇلەسى – 312-ءنى (28,9%) قۇرادى. وبلىس بويىنشا ءبىر ورىنعا ورتا ەسەپپەن 4 ادامنان تىركەلدى. جالپى وڭىردە وبلىستىق جانە جەرگىلىكتى ءماسليحاتتاردا 320 ورىن بار.

1-3 قازان ارالىعىندا وتەتىن داۋىس بەرۋگە 78262  پارتيا مۇشەسى قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان. ولار 245 باستاۋىش پارتيا ۇيىمدارىنا بەكىتىلگەن. وبلىستىڭ اۋدان، قالالارىندا 209 داۋىس بەرۋ ورنى بەلگىلەندى. ونىڭ ىشىندە 170 ورىندا ونلاين فورماتتا، 39 ورىندا ءداستۇرلى قاعاز بيۋللەتەنىمەن بەرىلەدى.

داۋىس بەرۋگە قاتىساتىن 78262 پارتيا مۇشەسىنىڭ 68183 (87,1%) ونلاين، 10079 (12,3%) قاعاز بيۋلەتەنمەن داۋىس بەرەدى. ونلاين داۋىس بەرۋ ورىندارى 600-گە جۋىق كومپيۋتەرمەن قامتاماسىز ەتىلدى. جالپى وسى پرايمەريز بارىسىندا وبلىستىق جانە اۋدان، قالاداعى فيليالدار 77 مىڭداي ازاماتتى اۆتوريزاتسيالاۋدان وتكىزدى. پارتيا مۇشەلەرىن تۇگەندەۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلدى. ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، 14-30 قىركۇيەك ارالىعىندا 233 دەبات ۇيىمداستىرىلدى. وبلىستا پرايمەريز كەزەڭى جوعارى دەڭگەيدە ءوتىپ جاتىر. داۋىس بەرۋ كەزەڭى 3 قازان ساعات 14.00-دە اياقتالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار