30 قىركۇيەك, 11:46 297 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

3 وڭىردە جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق تومەن

قازاقستاننىڭ 3 وڭىرىندە، اتاپ ايتقاندا، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسىندا نىسانداردىڭ جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق قارقىنى تومەن.

بۇل جونىندە قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى بەيبىت اتامقۇلوۆ مالىمدەدى.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى كۇنى رەسپۋبليكا بويىنشا 11 158 ءبىلىم بەرۋ نىسانى جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دايىن. بۇل 99,6 پايىزدى قۇرايدى. ءبىلىم بەرۋ نىساندارى بويىنشا باتىس قازاقستان وبلىسىندا دايىندىق قارقىنى تومەن ەكەنى بايقالادى.

«جىلۋ بەرۋ ماۋسىمىنا دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىنىڭ 99,2 پايىزى دايىن. بۇل - 5 963 نىسان. 2 وڭىردە وبەكتىلەردىڭ جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىعى تومەن ەكەنى بايقالادى: باتىس قازاقستان وبلىسىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا. جوندەۋ جوسپارلانعان 47 653 تۇرعىن ءۇيدىڭ 46 561 نەمەسە 97 پايىزى دايىندالدى»، - دەيدى بەيبىت اتامقۇلوۆ.

بەيبىت اتامقۇلوۆتىڭ سوزىنشە، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا جانە سۋىقتىڭ ەرتە تۇسۋىنە بايلانىستى اقمولا، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا جانە نۇر-سۇلتان، الماتى قالالارىندا جىلۋ بەرۋ ماۋسىمى مەرزىمىنەن بۇرىن باستالدى. ال وزگە وڭىرلەردە جىلۋ 15 قازانعا دەيىن بەرىلمەك.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى ەلىمىزدە تاۋلىگىنە قانشا ماسكا وندىرىلەتىنىن ايتقان بولاتىن.

 

سوڭعى جاڭالىقتار