22 قىركۇيەك, 15:18 364 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

الماتىدا قازاق اقىندارىنىڭ ولەڭدەرىن وقيتىن ورىندىق پايدا بولدى

الماتىدا تۇڭعىش پرەزيدەنت پاركىندە ينتەراكتيۆتى «سويلەيتىن» ورىندىق پايدا بولدى. ورىندىقتار بەلگىلى قازاق اقىندارىنىڭ ولەڭدەرىن وقيدى.

وسىنداي ينتەراكتيۆتى ورىندىقتار بوستاندىق اۋدانىندا بىرنەشە جەردە قويىلاتىن بولدى.

«2019 جىلى «قاتىسۋ بيۋدجەتى» جوباسىنا سايكەس بوستاندىق اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى 2 235 ملن تەڭگە سوماسىنا 47 ۇسىنىس ەنگىزگەن بولاتىن. ولاردىڭ ىشىندە قۇنى 963,7 ملن تەڭگەگە 34 جوبا داۋىس بەرۋگە جولداندى. بۇگىندە وسى جوبا اياسىندا قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى پاركىندە 1 ينتەراكتيۆتى ورىندىق قويىلعان. قازىر تۇرعىنداردان ءوتىنىش كوپ ءتۇسىپ جاتىر. ءبىر ورىندىق قۇنى 1 ملن تەڭگە شاماسىندا»، – دەدى بۇگىن ونلاين بريفينگ بارىسىندا بوستاندىق اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى سەرىك ادىلباەۆ.

ورىندىقتىڭ ىشىندە اۋديوجۇيە ورناتىلادى. وعان بەلگىلى تاريحي تۇلعالاردىڭ بيوگرافياسى، اندەر مەن ولەڭدەر جازىلادى. ادام ورىندىققا وتىرعان كەزدە اۋديو قوسىلادى.

«ودان بولەك، «Open Almaty» پورتالىندا اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى 3 جوبا جەڭىمپاز اتاندى. قۇنى 9,5 ملن تەڭگە بولاتىن Workout ايماق پەن بالالار الاڭى قۇرىلىسى، جاروكوۆ 284/1 مەكەنجايىنداعى قۇنى 6,6 ملن تەڭگە بولاتىن بالالار ويىن الاڭى، قۇنى 1,7 ملن تەڭگە Togizkumalak Smart nation جوباسى. بوستاندىق اۋدانى اكىمدىگىنىڭ اپپاراتى 2020 جىلى وسى جوبالارعا 14,3 ملن تەڭگە قاراستىردى. جوبالاردىڭ بارلىعى قازىر اياقتالىپ قالدى»، – دەدى سەرىك ادىلباەۆ.

 

سوڭعى جاڭالىقتار