8 تامىز, 18:48 537 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

اسقار مامين اقكولدەگى «اقىلدى قالالار» جوبالارىنىڭ جۇمىس بارىسىن تەكسەردى

قر پرەمەر-ءمينيسترى اسقار مامين اقمولا وبلىسىنىڭ اقكول قالاسىنا جۇمىس ساپارى كەزىندە «تسيفرلىق قازاقستان» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا «اقىلدى قالالار» جوبالارىن ىسكە اسىرۋ بارىسىن، سونداي-اق ۇلتتىق عارىشتىق بايلانىس جۇيەسىنىڭ دامۋىن تەكسەردى، – دەپ حابارلادى primeminister.kz.

سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى «اقىلدى قالالاردىڭ» زاماناۋي تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ بويىنشا «SmartAqkol» جوباسىنىڭ وزەگى بولىپ وتىرعان «قازاقتەلەكوم» اق-نىڭ احۋالدىق ورتالىعىنىڭ جانە دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.

جوبا «تسيفرلىق قازاقستان» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا جولداعى جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى، ونىڭ ىشىندە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى مەن نىساندارىنداعى بەينەباقىلاۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى مونيتورينگ پەن باسقارۋ، سونداي-اق عيماراتتار مەن تۇرعىن ۇيلەردى جاڭا بۋىننىڭ «اقىلدى» جابدىقتارىمەن جابدىقتاۋ ارقىلى قالانىڭ قالىپتى تىنىس-تىرشىلىگىن كەشەندى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلدى.

«اقكول» عارىشتىق بايلانىس ورتالىعىن ارالاۋ كەزىندە پرەمەر-مينيسترگە «Kazsat» ۇلتتىق عارىشتىق بايلانىس جۇيەسىنىڭ دامۋى تۋرالى باياندالدى، بۇل بايلانىس جۇيەسى «KazSat-2»، «KazSat-3» قوس جەرسەرىگىنەن جانە اقمولا وبلىسىنداعى «اقكول» جانە الماتى وبلىسىنداعى «كوكتەرەك» قوس جەرۇستى باسقارۋ كەشەنىنەن تۇرادى.

«اقكول» عارىشتىق بايلانىس ورتالىعىنىڭ قۇرامىنا عارىش اپپاراتتارىنىڭ ۇشۋىن باسقارۋ ورتالىعى، مونيتورينگتى باسقارۋ ورتالىعى، اپپاراتتىق-باعدارلامالىق جانە مەترولوگيالىق قامتاماسىز ەتۋ ورتالىعى، ينفراقۇرىلىمدى پايدالانۋ قىزمەتى كىرەدى. قازىرگى كەزدە «KazSat» بايلانىس جەرسەرىكتەرىنىڭ قىزمەتىن 15 نەگىزگى قازاقستاندىق بايلانىس جانە تاراتۋ وپەراتورى پايدالانادى. «KazSat» عارىشتىق بايلانىس جۇيەسىنىڭ جۇكتەمەسى 73%-عا جۋىق.

ساپارعا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ر.سكليار، تسيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ب.مۋسين، اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى ە.مارجىقپاەۆ، «قازاقتەلەكوم» اق باسقارما توراعاسى ق.ەسەكەەۆ جانە ت.ب. قاتىستى.

سوڭعى جاڭالىقتار