8 تامىز, 14:06 410 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

بيىل وسىمدىك تەكتەس ازىق-تۇلىك ءوندىرىسى ەداۋىر ءوستى – اشم

ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە سايكەس، 2020 جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا 2019 جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا وڭدەلگەن كۇرىش ءوندىرىسى – 81,2% (60-تان 107,5 مىڭ تونناعا دەيىن), وڭدەلگەن جانە كوكونىستەر كونسەرۆىلەرى (كارتوپتان باسقا) 49% (6,9-دان 10,2 مىڭ تونناعا دەيىن), ماكارون ونىمدەرى – 13,5% (81-دەن 92 مىڭ تونناعا دەيىن), مارگارين – 12,6% (30-دان 33,7 مىڭ تونناعا دەيىن), جارما – 10,6% ( 40-تان 44,5 مىڭ تونناعا دەيىن), تازارتىلعان جانە تازارتىلماعان وسىمدىك مايى – 9,5% (212-دەن 232 مىڭ تونناعا دەيىن), ۇن – 8% (1546-دان 1670 مىڭ تونناعا دەيىن), كونديتەرلىك ۇن ونىمدەرى 3,4 پايىزعا (70,4-تەن 73 مىڭ تونناعا دەيىن) ءوستى.

جاڭا پىسكەن نان (323 مىڭ توننا), سونداي-اق جەمىس-كوكونىس شىرىندارى (30,4 ملن ليتر) ءوندىرىلدى. سونىمەن بىرگە، سىرنە ءوندىرىسىنىڭ 52 پايىزعا (21-دەن 10 مىڭ تونناعا دەيىن), كراحمال مەن كراحمال ونىمدەرىنىڭ 9,3 پايىزعا (15,2-دەن 13,8 مىڭ تونناعا دەيىن) تومەندەۋى بايقالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار