1 شىلدە, 16:21 787 0 زاڭ انار لەپەسوۆا

"بومبا بار": ۇستازىمەن ازىلدەسكىسى كەلگەن ءجاسوسپىرىم تەرگەۋگە الىندى

پاۆلوداردا جارىلعىش زات تۋرالى جالعان اقپارات حابارلاعان 15 جاستاعى ءجاسوسپىرىم ۇستالدى. بۇل جايىندا Polisia.kz پورتالى حابارلادى.

30 ماۋسىمدا جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا پاۆلودار قالاسىنىڭ تۇرعىنى حابارلاسقان. ول بەلگىسىز ءبىر كىسىنىڭ حابارلاسىپ، ءوزى تۇراتىن نازارباەۆ كوشەسىندە ورنالاسقان ۇيدەگى پاتەردىڭ بىرىندە بومبا قويىلعانىن ايتقان.

"وقيعا ورنىنا جەدەل ارەكەت ەتەتىن ماماندار دەرەۋ كەلىپ، تۇرعىن ءۇي مەن پاتەردى ساپەرمەن تەكسەردى. ەشقانداي جارىلعىش زات تابىلمادى", - دەلىنگەن اقپاراتتا.جەدەل قىزمەت جۇرگىزگەن ءىس-شارا ناتيجەسىندە قوڭىراۋ سوققان 15 جاستاعى ءجاسوسپىرىم انىقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بالا ۇيىندە وتىرىپ، ءازىل ءۇشىن مۇعالىمىنە حابارلاسىپ، جارىلعىش زات قويىلعانىن ايتقان. قازىرگى كەزدە ول اناسىمەن بىرگە پوليتسياعا جەتكىزىلىپ، تەرگەۋگە الىندى.

اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 273-بابى ("تەرروريزم اكتىسى تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلاۋ") بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.

ايتا كەتەيىك، تەرروريزم تۋرالى كورىنەۋ جالعان حابارلاما قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ سانالادى جانە مۇنداي ارەكەت ءۇشىن بەس مىڭ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋعا نەمەسە بەس جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىن شەكتەۋگە، سول مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا اكەلەدى. سونداي-اق زاڭدا وسىنشا ۋاقىت تۇزەۋ جۇمىستارىنا تارتۋ دا قاراستىرىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار